TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2003-2014 YILLARI ARASINDAKİ MAKREKONOMİK GÖRÜNÜMÜ VE EKONOMİK KIRILGANLIK BELİRTİLERİ
BETWEEN 2003-2014 YEARS OF TURKEY’S ECONOMY, MACROECONOMIC OUTLOOK AND ECONOMIC INDICATIONS OF FRAGILITY

Author : Hüseyin TEZER
Number of pages : 144-165

Summary

1980 sonrası dünya ekonomilerini etkileyen neo-liberal politikalar sonucunda, Türkiye ekonomisinin yapısal niteliklerinin değişmesi ve dış etkilere açık hale gelmesi, uluslararası sermaye hareketlerinin de tetiklediği ekonomik dalgalanmalara neden olmuştur. Özellikle çalışma kapsamı içinde yer alan 2000-2001 krizi sonrası hızla değişen dünya ekonomik koşulları ve dış koşullara bağlı olarak değişen Türkiye ekonomisinin makro ekonomik yapısı, yeniden meydana gelebilecek ekonomik krizlerin önceden tahmin edilebilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada özellikle 2000 ve 2001 de yaşanan son ulusal kriz sonrasında, ekonominin genel işleyiş sürecinde olası ekonomik kırılmalar veya krizlere neden olabilecek makroekonomik gelişmelerin değerlendirilmesine çalışılmıştır. Üç bölümden meydana gelen bu çalışmada, ilk bölümde son dönemlerde öne çıkan kriz teorileri ve bu teorilerin, literatürdeki krizlerin değerlendirilmesine yer verilmiştir. İkinci bölümde ise Türkiye ekonomisinin 2003-2014 arasında, seçilen ekonomik göstergelerin, tablo ve grafikler yardımıyla, makroekonomik performansı incelenmiş ve kriz teorilerinin ışığında değerlendirilmesine çalışılmıştır. Son bölümde ise, Türkiye ekonomisinin 2003-2014 arasındaki ekonomik performansının, seçilen göstergeler ışığında değerlendirilmesi yapılmıştır.

Keywords

Kriz Teorileri, Ekonomik Krizler, Finansal Krizler, Türkiye Ekonomisi

Read:383

Download: 134