AMACI, İÇERİĞİ VE YARARLILIĞI BAĞLAMINDATÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN EĞİTİM FAALİYETLERİ
TRAINING ACTIVITIES WHICH ARE GIVEN BY WOMEN COOPERATIVES IN TURKEY ACCORDING TO THEİR PURPOSE, CONTENT AND BENEFITS

Author : Yeliz YEŞİL - - Fethiye KARASU - Kerimr ALPASLAN
Number of pages : 501-512

Summary

Kadın kooperatifleri kadınların ekonomik ve toplumsal açıdan güçlenmeleri açısından önemlidir. Kadın kooperatiflerinin faaliyetleriyle kadınların daha kaliteli bir sosyo-ekonomik bir çevreye ulaşmaları yoluyla ekonomik ve sos-yal faaliyetleri desteklenmektedir. Kadın kooperatifçilik faaliyetleri içerisinde “eğitim” kadın istihdamının geliştirilmesi açısından önemli rol oynamaktadır. Eğitim faaliyetleriyle kadın kooperatifleri kadınların işlerini daha iyi yapabil-melerini ve yönetmelerini sağlamakta ve destek olmaktadır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre kadın kooperatifleri değişik konularda ve üretim hak-kında eğitim faaliyetleri düzenlemektedirler. Ayrıca eğitim faaliyetleri kadınla-ra genel olarak yaşam, ayrıca sağlıklı yaşam, sağlıklı doğum, kadın üreme sağlığı, çocuk sağlığı ve beslenmesi, çocuk büyümesi ve gelişimi vb. konular-da da bilgi vermektedir. Bunlara ek olarak, kadın kooperatifleri kadın hakları ve çevresel düzenlemeler hakkında da eğitim sağlamaktadır. Ayrıca bazı kadın kooperatiflerinde kişisel gelişime katkı sağlamak için liderlik, finansal okurya-zarlık, bilgisayar eğitimi, cinsiyet eşitliği eğitimi, pazarlama ve satış, teknik eği-tim, güvenlik eğitimi ve ilk yardım eğitimi verilmektedir. Eğitim faaliyetleriyle genel olarak kadınların gelişimi, kadınların güçlenmesi, kadınların bilinçlendi-rilmesinin arttırılması, üretimin arttırılması, kadınların meslek sahibi olması ve kadınların ekonomiye katılımının arttırılması gibi unsurlar hedeflenmektedir.

Keywords

Kadın, Kooperatif, Eğitim.

Read:364

Download: 126