EĞİTİM KURUMLARININ DENETİMİNDE MENTORLUK UYGULAMALARI
MENTORING APPLICATIONS IN THE INSPECTION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Author : Durdu Mehmet BAYRAKTAR
Number of pages : 628-657

Summary

Bu çalışmanın amacı, eğitim yöneticilerinin maarif müfettişlerinin eğitim kurumlarında yaptıkları rehberlik, denetim, teftiş ve iş başında yetiştirme çalışmaları süreçlerindeki mentorluk rol ve davranışlarını sergileme düzeylerinin ortaya çıkarılmasıdır. Ayrıca yöneticilerin mesleki ve kişisel gelişimleri için müfettişlerden bekledikleri davranışların neler olduğunun incelenmesi, rehberlik ağırlıklı denetim yaklaşımında mentorluk uygulamasından ne kadar yararlanılabileceğinin ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma nicel ve nitel tekniklerin bir arada kullanıldığı ardışık karma yöntem modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel bölümünün örneklemi, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Gaziantep il ve ilçelerinde görev yapan 491 ilkokul ve ortaokul müdür ve müdür yardımcısı ve 52 maarif müfettişinden, nitel bölümün katılımcıları 23 müdür ve müdür yardımcısından oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre: Maarif müfettişlerinin mentorluk rollerini göstermeleri ile ilgili düşünceleri, tüm boyutlarda yöneticilerin düşüncelerinden daha yüksektir. Müfettişlerin paylaşımcı, yönlendirici, empatik davranışları yöneticileri olumlu yönde etkilemektedir. Engelleyici, önyargılı, kaygı verici, yargılayıcı, kırıcı, tutarsız davranışları yöneticilerin müfettişlerle iletişim/etkileşimde bulunmasını, onlardan meslekî anlamda yarar sağlamalarını engellemektedir.

Keywords

Maarif Müfettişi, Denetim, Rehberlik, Mentorluk Rol Davranışları, Okul Yöneticisi

Read:487

Download: 227