ANKARA ADLİYE HUKUK MEKTEBİ’NİN İLK YILI
THE FIRST YEAR OF ANKARA LAW SCHOOL

Author : Mustafa Serhan YÜCEL
Number of pages : 361-387

Abstract

Cumhuriyetin ilan edildiği yıllarda Türkiye’de hukuk eğitimi yalnızca İstanbul’da, Darülfünun Hukuk Fakültesi’nde verilmekteydi. Ancak bu okul, yeni cumhuriyetin özellikle hukuk alanında yapacağı reformlara hazırlıklı değildi. İstanbul Hukuk’taki dönemin “ünlü” müderrislerinin genç cumhuriyete ve onun atacağı adımlara adapte olmasının zaman alacağı düşünülüyordu. Başta basın olmak üzere, İstanbul’un aydın çevrelerinde ise yeni dönem hakkında olumsuz değerlendirmeler yapılmaktaydı. Bu ortamda Ankara Adliye Hukuk Mektebi, 5 İkinciteşrin 1341 (5 Kasım 1925) tarihinde faaliyete geçti. Ankara Hukuk Mektebi, Cumhuriyetin ilk yükseköğretim kurumu olduğu gibi, aynı zamanda Türkiye’de profesör unvanının ilk kez kullanıldığı okuldur. Bu çalışmada Ankara Adliye Hukuk Mektebi’nin açılması, açıldığı ilk yılında öğretim elemanı ve öğrenci durumlarıyla gelir ve giderleri incelenmiştir. Ayrıca bu verilerle Darülfünun Hukuk Fakültesi’nin verileri karşılaştırılmış, aynı yıl faaliyete geçen Ankara Adliye

Keywords

Ankara Adliye Hukuk Mektebi, Hukuk Eğitimi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 5 Kasım 1925.

Read:613

Download: 264