KITLE İLETIŞIM ARAÇLARI İLE DEĞIŞEN TÜRK AILE DEĞERLERININ ‘’TÜKETIM’’I SOSYALIZASYON KURAMI GÜNÜMÜZDE MUTFAK MEKANLARINDA HAYAT BULUYOR...
“CONSUMPTION” OF TURKISH FAMILY VALUES CHANGED BY MASS COMMUNICATION MEANS THE THEORY OF SOCIALISATION REVIVES IN KITCHENS TODAY…

Author : Sibel AKOVA
Number of pages : 287-302

Abstract

Kitle iletişim araçlarını, varolduğu kendi toplumsal değerlerinden, kültürel öğelerinden ve yapısından ayrı tutmak mümkün değildir. Zira, medya beslendiği sosyal gerçeklikten elde ettiği verileri, işleyerek, tekrar kitlelere aktarır. Bu savı doğrulamak adına, radyo programlarından yazılı basına, sinema yapıtlarından televizyon haber ve yayınlarına hatta sosyal medyaya değin, üretilen argümanları irdelemek yeterli olacaktır. İleti alışverişi medyanın beslendiği toplumdan elde ettiği verileri dönüştürmesi, aynı zamanda da medyanın iletilerinin toplum içerisinde mevcut olan değerleri ve kültürel öğeleri içselleştirilmesi şeklinde, iki yönlü gerçekleşir. Kültürün ve değerlerin kitle iletişim araçlarına, kitle iletişim araçlarının da değer ve kültür gibi toplumsal öğelere nüfuz etmesi, yeni ve melez sentezlerine, yerel öğelerin değişimine, küresel homojenleşme gibi örneklerini çoğaltmamızın mümkün olduğu pek çok argümana sebebiyet verir. Türk toplumunun en temel ünitelerinden biri olan aile

Keywords

Kültür, Kitle İletişim Araçları, Sosyalizasyon, Aile, Mekan, Mutfak.

Read:506

Download: 180