AZERİ TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAKİ
ON ESSENTIAL FEATURES OF THE ACCENTS OF THE AZERBAIJANI AND TURKİSH LANGUAGES

Author : Z. TEYMURLU - - Z. EMIROĞLU
Number of pages : 264-276

Abstract

Son devirlerde gündemde olan ortak Türk Dilinin oluşturulması ile bağlı olarak çeşitli isimlerle anılan ve uzun yıllardır kasıtlı olarak birbirinden ayrı tutulan Türk şivelerinin araştırılması ehemiyet kesbeder. Bu konuda en büyük yardımcı, yazılı belgelerde kullanılan dil ve tabii ki konuşma örnekleri, yani halk dilidir. Oğuz Grubu (veya Batı Türkçesi) içerisinde ses, kelime ve gramer yapılarına göre birbirine en yakın şiveler Azerbaycan ve Türkiye Türkçeleridir. Eski Anadolu Türkçesi devresinin bitimi ile oluşmasını tamamlayan bu şivelerde pek çok kelime ses özelliği ve yapı bakımından aynı olup diyalekt sistemleri benzerlik arzeder. 17. yüzyıla kadar olan yazılı belgelerde kayda değer bir ayrılığın bulunmadığı bu şivelerin arasındaki bugünkü başlıca farklar ise kelimelerdeki ses değişikliklerinde ve bazı fiil çekimlerinde görülmektedir. Yaptığımız çalışmada bu farkları göstermek için Azeri Türkçesi ve Türkiye Türkçesi ağızlarından kelimeler seçilmiştir. Gramer bakımından farklı tür

Keywords

Türkiye Türkçesi, Azeri Türkçesi, ağızlar, ses değişiklikleri

Read:488

Download: 173