UZAM OLARAK BEDEN: MORIMURA’NIN OTOPORTRE FOTOĞRAFLARINDA MEDYALARARASILIK
BODY AS SPACE: INTERMEDIALITY IN MORIMURA’S AUTO-PORTRAIT PHOTOGRAPHS

Author : İlknur GÜRSES
Number of pages : 84-101

Abstract

Özel efektler ve makyaj teknikleri kullanarak, fotoğraflamak istediği obje ya da olguyu kendi bedeni üzerinde bağlamından kopararak fotoğraflar üreten Morimura, her bir fotoğrafında bedenini fotografik üretimin merkezi konumuna getirmektedir. Fotoğraflarının sadece öznesi değil aynı zamanda objesi de olan Morimura, belirli görsel imgelere, kendi bedenini metin haline getirerek yeni bağlamlar ve yan anlamlar kazandırmaktadır. Fotoğraf, gerçekliğin yeniden üretiminin bir aracı olarak çoğunlukla uzamın kendisidir. Diğer bir ifade ile, dijital ya da analog olmasından bağımsız olarak fotoğraf, objesinin var olduğu ve varlık gösterdiği uzamın ta kendisidir. Farklı ve değişik metinlerin yeni bir başka metnin içinde yeniden üretilmesi olarak tanımlayabileceğimiz Metinlerarasılık ve Medyalararasılık, postmodern dönem fotoğraf sanatında sıklıkla karşılaştığımız yeniden üretim ve temsil gibi konuların incelenmesinde oldukça verimli çözümleme araçlarıdır. Bu çalışma bağlamında Japon Fotoğraf san

Keywords

Medyalararasılık, Beden, Otoportre, Beden Sanatı, Morimura.

Read:505

Download: 172