MOTİVASYON TEORİLERİ VE LİDER YÖNETİCİLİK UNSURLARININ BİREYLERİN MOTİVASYONUNA ETKİSİ
MOTİVATİON THEORİES AND THE ELEMENTS OF THE LEADİNG MANAGEMENT EFFECT ON THE MOTİVATİON OF THE INDİVİDUAL

Author : Kanuni Süleyman ULUKUŞ
Number of pages : 247-262

Abstract

Bu makalede, ilk önce motivasyon teorileri ele alınmıştır. Çoğu kurum ve yönetici personelini motive etmek istemekte ancak nasıl yapılacağıyla ilgili tam bilgi ve uygulama yönü eksik kalmaktadır. Motivasyon teorileri, kapsam ve süreç teorileri olarak iki temel başlıkta incelenmiş. Kapsam teorileri, Maslow’ un ihtiyaçlar hiyerarşisi yaklaşımı, Douglas McGregor’un (X) ve (Y) kuramı, Herzberg’in Çift Faktör Teorisi, McClelland’ın başarı ihtiyacı teorisi ve Alderfer’in ERG teorisi olarak sıralanabilir. Süreç teorileri olarak da Bekleyiş Teorileri (Vroom bekleyiş teorisi, Skinner’in davranış şartlanması, Porter ve Lawler'in Beklenti Kuramları), amaç ve eşitlik teorilerine yer verilmiştir Daha sonra lider ve yönetici arasındaki temel ayırımdan bahsedilerek, liderlik teorileri üzerinde durulmuştur. Bunlar; büyük adam teorisi, özellikler teorisi, davranışsal teori, durumsal teoriler, lider- üye değişim teorisi ve dönüşümsel teori olarak ele alınmıştır. En son olarak da bireysel ve kurumsal

Keywords

motivasyon teorileri, liderlik, yönetim, lider yöneticilik, motivasyon.

Read:1588

Download: 298