DÜNYA SİSTEMİNDE ETNİK SORUN: QUEBEC ÖRNEĞİ
ETHNIC PROBLEM IN THE WORLD SYSTEM: QUEBEC SAMPLE

Author : Şükrü ELGİN
Number of pages : 401-419

Abstract

Dünya genelinde ulus-devletler ve etnisiteler arasındaki ilişkilerde zaman zaman şiddet dozu da yükselebilen krizler ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda sorunu anlamaya yönelik olarak analiz; etnisite, ulus-devlet ve ulus gibi yapıları eleştirel bir bakışla modern yapılar olarak ele alarak sorunun temelinde sistemik yapısal gerilimlerin ve çevrimsel krizlerin olduğu iddiasındadır. Yöntem olarak çevrimsel krizlerin zaman-serileri ve etnik sorunların krize dönüşme süreçleri arasındaki paralellikler tespit edilmeye çalışılmıştır. Yeni bir etnisite olarak Quebec sorununun nispeten eskiliği zaman serilerinin çevrimlerle olan paralel seyri izleme imkânı da sağlamıştır. Sonuçta analiz; Quebecli elitlerin çekişmesinin ardında burjuvalaşma ve sınıf-içi çatışma süreçleri ile hegemonik ve Kondratiev çevrimleri arasında bir uyumluluğu göstermiştir. Bu tespitin diğer devlet etnisite çalışmalarına da ışık tutması muhtemeldir.

Keywords

Etnisite, Dünya Sistemleri Analizi, Quebec

Read:515

Download: 184