BİRİNCİ DÜNYA ŞAVAŞINDAN SONRA IRAK TÜRKMENLERİNİN KÜLTÜR HAKLARI VE ANADİLDE EĞİTİM MÜCADELELERİ (1918-1979)
CULTURAL RIGHTS AND EDUCATION IN THE MOTHER LANGUAGE STRUGGLES OF IRAQI TURKMENS AFTER FIRST WORLD WAR (1918-1979)

Author : Haydar BAYATLI
Number of pages : 219-234

Abstract

Irak’ta yaşayan Türkmenlerin ana dilde eğitim mücadelesinin kökü, Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar uzanmaktadır. Nitekim Osmanlı’dan hemen sonra Irak tahtına oturan ve ezelden beri sömürgelerindeki yönetimlerini bölge halklarını ayrıştırarak güçlendiren İngilizler, Türkmenlerin bölgedeki varlıklarından rahatsız olmuş ve politikalarını, Türkmenlerin bölgeden yok edilmesi üzerine inşa etmişler. Zira Türkmenlerin, coğrafi olarak Arap ve Kürt bölgelerini birleştiren bir alanda yaşayıp her iki milletin diline hâkim, dini ve mezhepsel yönden her iki milletle kaynaşabilen ve Irak halkını birleştirme potansiyeline sahip tek millet olmaları; onları işgalcilerin hedefi haline getirmiştir. Bu nedenlere Birinci Dünya Savaşı yıllarında İngiltere ile Türkiye arasındaki Musul Meselesi eklenince, Irak’ta Türkmenlere karşı yürütülen yok etme politikası İngilizlerle sınırlı kalmamış ve bu politika İngilizlerde sonra Irak tahtına oturan tüm yöneticiler tarafından günümüze kadar uygulanagelmiştir. Sö

Keywords

Kerkük, Musul, Kardaşlık Dergisi, Irak Türkmenleri.

Read:508

Download: 179