ECDADA SAYGI GENÇLİK KAMPI'NA KATILAN GENÇLERİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATION ON the ASSERTIVENESS LEVELS of the YOUNG PEOPLE WHO ATTENDED the RESPECT FOR the ANCESTORS YOUTH CAMP

Author : İlimdar YALÇIN - - Malik BEYLEROĞLU - Atalay GACAR - Muhsin HAZAR
Number of pages : 338-344

Abstract

Atılganlık; uygun bir çerçeve içinde açık, dolaysız ve dürüst bir iletişim kurma biçimidir. Araştırmamızda, “Ecdada Saygı Gençlik Kampı'na Katılan Gençlerin Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi” amaçlanmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla ülkemizin birçok yerinde yaz ve kış dönemlerinde gençlik kampları düzenlemektedir. Bu bilgiler ışığında bu çalışmamız ise 31 Temmuz 2015 - 6 Ağustos 2015 tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenen Ecdada Saygı Gençlik Kampı'na katılan 87 gönüllü erkek kampçıya uygulanmıştır. Araştırmaya katılan kampçıların demografik bilgilerini tespit etmek için kişisel bilgi formu ve atılganlık düzeylerini belirlemek için Rathus (1977) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Voltan (1980) tarafından yapılan 30 maddelik “Rathus Atılganlık Envanteri“ kullanılmıştır.Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılıp SPSS 21 paket programı

Keywords

Gençlik, Spor, Kamp, Kampçı, Atılganlık

Read:490

Download: 173