JUDO SPORCULARININ SPORTİF GÜVEN ve EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (TRABZON OLİMPİYAT HAZIRLIK MERKEZİ ÖRNEĞİ)
THE INVESTIGATION of JUDO ATHLETES SPORT CONFIDENCE and EMPATHIC TENDENCY LEVELS (SAMPLE of CENTER of OLYMPIC PREPARATION IN TRABZON)

Author : Arda ÖZTÜRK - - Betül BAYAZIT - Eylem GENCER
Number of pages : 314-321

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Trabzon Olimpiyat Hazırlık Merkezindeki Judocuların sportif güven ve empatik eğilim düzeylerinin incelenmesidir. Araştırma grubunu, Trabzon Olimpiyat Hazırlık Merkezindeki aktif olarak judo sporu ile uğraşan 60 sporcu oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Vealey (1986) tarafından geliştirilen Türkçe uyarlamasını Engür ve arkadaşları (2006) tarafından yapılmış olan Sürekli Sportif Güven Ölçeği ve Dökmen (1988) tarafından geliştirilmiş olan Empatik Eğilim Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilere tanımlayıcı istatistik işlemler yapıldıktan sonra, Bağımsız Örneklem T-Testi, Tek Faktörlü Varyans Analizi ve Pearson Korelasyon Testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; Judocuların cinsiyet, milli sporcu olma, yaş, eğitim durumu, antrenman yaşı ve antrenörle çalışma yılına göre sportif güven düzeyi puanlarına baktığımızda değişkenlerin tümünde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (P>0.05). Yine Judocuların empatik eğilim düzeyi puanlarına baktığımızda ise, değişk

Keywords

Judo, Sportif Güven, Empatik Eğilim

Read:495

Download: 174