AZERBAYCAN TÜRKCESINDE FELSEFI ANLAMLARIN KULLANIM TEKNIKLERI
METHODS OF EXPRESSION OF PHILOSOPHICAL CONCEPTS IN AZERBAIJANIAN TURKISH LANGUAGE

Author : Adile NAZAROVA
Number of pages : 462-468

Summary

Makalede modern Azerbaycan dilinde olan felsefi kavramların mahiyeti açıklanıyor, onların terminləşməsi süreci gösteriliyor, terimle kavram arasındaki ilişki yorumlanıyor, en önemlisi ise, felsefi terminolojiye koqnitiv ve iletişimsel yaklaşımın yolları belirlenir. Yazara göre, felsefe terimlerinin oluşmasında semantik dönüştürülebilir, terminoloji derivasiya vb. yöntemler önemli bir rol oynar. Ayrıca makalede Azerbaycan dilinde felsefi terminolojinin ortaya çıkma tarihi ve nedenleri, ve de geçtiği aşamalar incelenmiştir. Yapılan araştırmanın sonucunda belli oluyor ki, bağımsızlık kazandıktan sonra toplumumuzda yaşanan sosyal süreçlerin kanunları zemininde felsefe terminolojisi alanında yapılan çalışmaları tatminkar tutulamaz. Bu nedenle yeni felsefi terminoloji sözlüğün işlenmesi ve ilaveler yapılması isabetli olurdu.

Keywords

Azerbaycan Türkçesi, felsefi anlamlar, felsefe terimleri, kullanım metotları.

Read:292

Download: 93