MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇALGI ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
STUDENT MUSIC TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS PRACTICING A MUSICAL INSTRUMENT

Author : Beste ATALAY - - Levent DENİZ - Okan YUNGUL - Zeynep ÖZDER
Number of pages : 413-422

Summary

Araştırma, öğrencilerin bireysel çalgılarını çalışmalarına yönelik tutum düzeylerinin ve bu tutumların çeşitli değişkenlere göre farklılaşma durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2013-2014 Öğretim yılında, Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören, lisans 1. ve 4. sınıf öğrencilerinden 51 kadın, 26 erkek toplam 77 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin çalgı çalışmaya yönelik tutumlarının belirlenmesinde, Özmenteş (2007) tarafından geliştirilen “Çalgı Çalışmaya İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin çalgı çalışmaya ilişkin tutumları onların, sınıf düzeylerine, günlük çalgı çalışma sürelerine ve çalgılarında kendilerini yeterli görme düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermekteyken, cinsiyetlerine, mezun oldukları okul türlerine, bireysel çalgılarına, çalgı çalma deneyimlerine ve mesleki hedeflerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

Keywords

Müzik Eğitimi, Çalgı Eğitimi, Öğretmen Adayı, Tutum

Read:305

Download: 108