ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEDEN DİLİ YETERLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF BODY LANGUAGE QUALIFICATIONS OF THE TEACHER STUDENTS

Author : Mehmet TOK
Number of pages : 381-391

Summary

Bireyler, duygu ve düşüncelerini yazılı, görsel ya da sözlü bir şekilde ilettikleri gibi çoğu zaman gerek gündelik hayatta gerekse meslek hayatında sözsüz olarak da ifade ederler. Sözsüz iletişimin en önemli unsuru olan beden dili, öğretmenlik mesleği gibi davranışlara önem veren bir alanda oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada öğretmen adaylarının beden dilini ne kadar etkili kullanabildiklerini tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ÇOMÜ Eğitim Fakültesinde Türkçe, İngilizce, Okul Öncesi, Fen ve Teknoloji ve Sınıf öğretmenliği Anabilim Dallarında öğrenim gören 378 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Tok ve Temel (2013) tarafından geliştirilen Beden Dili Ölçeği (BDÖ) ile elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda kız öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre beden dilini daha etkin kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Anabilim dalları arasında beden dili yeterliliklerine bakıldığı

Keywords

Beden Dili, Öğretmen Adayları, İletişim Becerileri

Read:342

Download: 119