ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLERİ İLE OLAN İLETİŞİMLERİ İLE TÜRKÇE DERSİ KONUŞMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATİONSHİP BETWEEN THE STUDENT/TEACHER COMMUNİCATİONS LEVEL AND THE STUDENT'S TURKİSH LESSON SPEAKİNG SKİLLS

Author : Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR - - M.Cihangir DOĞAN
Number of pages : 107-122

Summary

Bu araştırmanın amacı beşinci sınıf öğrencilerinin öğretmenleri ile olan iletişimleri ile Türkçe dersi konuşma becerileri arasında bir ilişkinin olup olmadığını belirlemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Bakırköy, Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerindeki devlet okullarında öğrenim gören 469 beşinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılan “Konuşma Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” ile “Öğretmen ile Öğrenci Arasındaki İletişimi Değerlendirme Ölçeği” kullanılarak veriler toplanmış ve verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin “Öğretmen-Öğrenci Arasındaki İletişimi Değerlendirme Ölçeği”nin genel ortalamalarına göre; “Saygı”, “Etkililik” ve “İfade Becerisi” alt boyutundan aldıkları puanların ortalamasına göre göreceli olarak yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin “Konuşma Becerilerini Değerlendirme Öl

Keywords

öğretmen-öğrenci iletişimi, konuşma becerisi, Türkçe dersi

Read:304

Download: 102