“SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI”, “SOSYAL GİRİŞİMCİLİK”, “KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK” VE “SOSYAL İŞLETME”
“NON-GOVERNMENTAL ORGANİZATİONS”, "SOCİAL ENTREPRENEURSHİP", " CORPORATE SOCİAL RESPONSİBİLİTY" AND "SOCİAL BUSİNESS"

Author : Özlem DEMİR
Number of pages : 347-356

Summary

Geleneksel toplum tarzından modern toplum tarzına geçişin etkisi ile değişen toplumsal ve ekonomik yapı, yeni eğilimleri ortaya çıkarmıştır. Bu değişim sürecinde, modern toplumların, demokratikleşmesine katkı yapan önemli aktörlerinden biri de sivil toplum kuruluşları olmuştur. Yoksulluk, hastalık, eğitim, işsizlik, insan hakları, kadın, çevre sorunları, barınma sorunu gibi sosyal sorunların çözülmesi konusunda “sosyal girişimcilik”, “kurumsal sosyal sorumluluk” ve “sosyal işletme” gibi yapılanmalar faaliyet göstermektedir. Bu nedenle, “sivil toplum kuruluşları”, “sosyal girişimcilik”, “kurumsal sosyal sorumluluk” ve “sosyal işletme” kavramları son yıllarda oldukça popüler kavramlar olmuştur. Çalışmada bu kavramların ne ifade ettiği açıklanarak, aralarındaki bağlantılar üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, çalışmada sivil toplum kapsamında değerlendirilen bu yeni oluşumların toplumlar açısından yeri ve önemi vurgulanmaktadır.

Keywords

Sivil toplum, sivil toplum kuruluşları, sosyal girişimcilik, kurumsal sosyal sorumluluk ve sosyal işletme

Read:325

Download: 110