MODERNİTE VE MİLLİYETÇİLİK: MODERN MİLLİYETÇİLİK KURAMLARI ÜZERİNE
MODERNITY AND NATIONALISM: ON THE MODERN THEORIES OF NATIONALISM

Author : Emre YILDIRIM
Number of pages : 23-37

Summary

Bu makale modernite perspektifinde milliyetçilik kuramlarını incelemektedir. Bu bağlamda, milet ve milliyetçilik literatürüne dair kavramlar özelinden hareketle milliyetçiliğe modern kuıramsal yaklaşımları konu edinmektedir. Bu doğrultuda, millet ve milliyetçilik üzerine modern kuramsal çalışmaların tarihsel gelişiminden hareket ederek, millet ve milliyetçiliği çözümleme girişimlerinin karşılaştırmalı bir okumasına odaklanmaktadır. Modernite ile milliyetçilik arasındaki ilişkinin doğru şekilde ortaya koyulabilmesi için öncelikle ‘‘Modernite’’nin kavramsal çerçevesi çizilmiştir. Ardından modernist milliyetçilik kuramlarının başat isimleri olan Ernest Gellner, Karl Deutsch, Miroslav Hroch, Eric Hobsbawm ve Benedict Anderson’un temel tezleri incelenmiştir. Peşi sıra, modernist milliyetçilik kuramları içinde yer almakla birlikte, bu kuramları aşan bir ek okumayla temel tezini oluşturan Anthony D. Smith’in yaklaşımına değinilmiştir. Son bölümde ise, çalışmanın temel tezini oluşturan, modern

Keywords

Modernite, Millet, Milliyetçilik, Modern Milliyetçilik Kuramları

Read:382

Download: 131