REKLAM İRRİTASYONUNDAN MARKA İRRİTASYONUNA
FROM ADVERSTISING IRRITATION TO BRAND IRRITATION

Author : Arif YILDIZ - - Hatice Seçil FETTAHLIOĞLU - Cansu BİRİN
Number of pages : 240-253

Summary

Reklam ve marka stratejileri, tüketicilerin satın alma süreçlerinde etkili olan önemli faktörlerdendir. Bu stratejiler aynı zamanda işletmelerin ürün ya da hizmetlerine değer katan bir araç olarak da değerlendirilmektedir. Bu iki araç tüketicilerin satın alma davranışlarına yön verebildiği gibi, satın almama kararlarında da etkili olabilmektedir. Reklamlarda tüketicileri rahatsız edici mesaj içeriklerinin bulunması, tüketicilerde o ürüne karşı negatif algının oluşmasına ve satın almama niyetinin doğmasına neden olabilmektedir. Bu durum literatürde reklam irritasyonu olarak adlandırılmaktadır. Bunun yanı sıra tüketicinin bir ürüne yönelik tatminsizlik derecesinin artması sonucunda o ürünün içinde bulunduğu portföye ait tüm markalara ilişkin negatif algının oluşması ise marka irritasyonu olarak ifade edilmektedir. Uluslararası yazında marka ve reklam irritasyonuna yönelik çalışmalar olmasına rağmen Türkçe yazında marka irritasyonuna ilişkin çalışmalara rastlanılmamıştır. Bu nedenle bu ça

Keywords

İrritasyon, marka irritasyonu, reklam irritasyonu

Read:341

Download: 122