İMPARATORLUKTAN ULUS-DEVLETE ÇOKKÜLTÜRLÜ KİMLİKLERİN İFADE ALANI: KÜLTÜRLERARASI EDEBİYAT
THE ROOM FOR EXPRESSİON OF MULTİCULTURAL IDENTİTİES FROM EMPİRES TO NATİON STATES: INTERCULTURAL LİTERATURE

Author : Semran CENGİZ
Number of pages : 50-57

Summary

Edebiyat bilimi araştırmaları içerisinde son yıllarda önemli bir alan olarak ortaya çıkan kültürlerarası edebiyat, küreselleşmenin bir sonucu olarak görülse de yüzyıllardır, toplumların çeşitli nedenlerle etkileşime geçtikleri her dönemde çokkültürlü kimliklerin ifade alanı olarak var olmuştur. Bu anlamda imparatorlukların çokkimlikli edebiyatları kültürlerarasılık açısından araştırmacılara zengin bir kaynak teşkil etmektedir. Kültürlerarası edebiyat, farklı kültürlerin edebiyatlarının biçim ve içerik bakımından birbirlerinden etkilenmesi, bir kültürün kendisini başka bir dilde ve kültürde var etmesidir. 19. yüzyıldan itibaren son bulmaya başlayan imparatorlukların yerine ulus-devletlerin kurulmasıyla kültürlerarası etkileşim de şekil değiştirmiştir. İmparatorluklar döneminde farklı kültürlere karşı geliştirilmiş olan hegemonik emperyal düşünce, teknolojik gelişmelerin de desteğiyle pazar ekonomisine hizmet eden tekkimlikli ancak küresel ekonomiye bağımlı ulus-devletlerde, yerini küres

Keywords

İmparatorluk, ulus-devlet, çokkültürlülük, kültürlerarası edebiyat

Read:356

Download: 128