İLKÖĞRETİM HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARINDAKİ SPOR VE BOŞ ZAMAN TEMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATİON OF SPORTS AND LEİSURE THEME İN TEXTBOOKS OF LİFE SCİENCES FOR PRİMARY EDUCATİON

Author : Mikail TEL
Number of pages : 1-11

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 1. 2. ve 3 sınıf hayat bilgisi ders kitaplarında bulunan metin ve görselleri spor ve boş zaman aktivite çeşitleri açısından incelemektir. Bu araştırmada 2013- 2014 eğitim öğretim yılında okutulan MEB 1, 2 ve 3. sınıflarda hayat bilgisi ders kitabındaki spor ve boş zaman teması içerik ve nicelik bakımından betimsel tarama yöntemiyle değerlendirilmiştir. Birinci sınıf hayat bilgisi ders kitaplarında boş zaman aktivite çeşitlerine daha yüksek oranlarda yer verilmiş, spor branşı olarak ta futbol, daha fazla görselde yer almıştır. İkinci sınıf hayat bilgisi ders kitabında spor 2 ayrı başlık, boş zaman aktiviteleri de 6 ayrı başlıkta yer aldığı görülmüştür. Spor ve boş zaman aktivitelerinin ayrı bir başlık olarak ele alınması önem arz etmektedir. Boş zaman aktivitelerinin hem sözel olarak hem de görsel olarak çeşitlerinin fazla olduğu görülmüştür. Üçüncü sınıf hayat bilgisi ders kitabında spor ve boş zaman aktiviteleri görsel olarak çeşitliliğinin fazla

Keywords

Ders Kitaplarında Spor ve Boş Zaman, Ders Kitabı ve Spor

Read:495

Download: 180