ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE YERLİ DÜŞÜNÜRLER TARAFINDAN TÜRKÇE YAZILAN SOSYOLOJİYE GİRİŞ MAHİYETİNDEKİ KİTAPLARIN SİSTEMATİK ANALİZİ
THE SYSTEMATIC ANALYSIS OF BOOK REGARDING INTRODUCE TO SOCIOLOGY HAVING BEEN WRITTEN BY LOCAL THINKER AT EARLY PERIOD OF REPUBLIC OF TURKEY

Author : Ayhan DEVER
Number of pages : 148-168

Abstract

Sosyoloji bilimi 19. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmış ve hemen ardından ikinci evi olarak Türkiye’ye gelmiştir. Özellikle Osmanlı’nın içerisinde bulunduğu kötü şartlardan kurtulması amacıyla bir kurtarıcı olarak sarıldığı sosyoloji, ilk başlarda birtakım tercüme eserler dâhilinde geliştirilmeye çalışılmış, sonrasında ise bazı yerli yazarlar telif eserler üretmiştir. Bu eserler dâhilinde bazı çalışmalar yapılmaya, sosyoloji ülke geneline yayılmaya başlamıştır. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte sosyoloji, daha da hızlı bir gelişim içerisine girmiş ve ülke geneline yayılarak özellikle bazı okullarda ders olarak okutulmaya başlamıştır. Böylece sosyoloji, ortaya çıkışının üzerinden fazla zaman geçmeden ülkemizde hemen herkesin duyduğu, üzerine konuştuğu bir bilim dalı haline gelmiştir. Bu gelişimin temelinde ise bu eserlerin, o dönem sosyolojisine ait bilgilerin, ülkemize aktarılması ve oluşturulmak istenen “Cumhuriyete sahip çıkan bireyler yaratma” çabası yer almaktadır. Bu ç

Keywords

Sosyoloji Tarihi, Cumhuriyet dönemi sosyolojisi, Mehmet İzzet, Hilmi Ziya Ülken, Z. Fahri Fındıkoğlu.

Read:499

Download: 171