LİSANS PROGRAMINDA OKUTULAN COĞRAFYA DERS KİTAPLARI VE DERS NOTLARINDAN ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA
A QUALITATIVE RESEARCH CONDUCTED TO ESTABLISH STUDENTS' EXPECTATIONS ABOUT CLASS NOTES AND COURSE BOOKS USED IN THE UNDERGRADUATE PROGRAM

Author : Ali BALCI
Number of pages : 118-147

Abstract

Bu araştırma, İstanbul’daki bir üniversitenin coğrafya öğretmenliği lisans programına devam eden yirmi bir öğrencinin lisans programında okudukları ders kitapları ve ders notları ile ilgili beklentilerini tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu maksatla katılımcılara uzman görüşü alınarak amaca uygun olarak hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Bu uygulama sonrasında beklentilerin ‘genel ve temel bilgiler vermesi, ayrıntılı ve anlaşılır olması, Türkiye’den ve Dünya’dan örneklere yer verilmesi, görsel ve güncel bilgiler içermesi…’ gibi özellikler içerdiği belirlenmiştir. Elde edilen bu veriler betimsel analize tabi tutularak çözümlenmiştir. Bunun sonucunda, katılımcıların beklentilerini karşılamada ders kitaplarının ders notlarından daha başarılı bulduğu, derslerde not tutturulmasına karşı çıktıkları, ‘güncellik, anlatım dili, görsellik…’ gibi beklentilerinde eksiklikler belirledikleri tespit edilmiştir. Tespit edilen bulgular yorumlanarak sonuçlandırılm

Keywords

Coğrafya kitaplarından beklentiler, yükseköğretimde ders kitapları ve ders notları, coğrafi beklentiler.

Read:490

Download: 172