KADIN İSTİHDAMININ BOŞANMA VE DOĞURGANLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BÖLGESEL PANEL VERİ ANALİZİ
THE EFFECTS OF WOMEN EMPLOYMENT ON DIVORCEMENT AND FERTILITY: A REGIONAL PANEL DATA ANALYSIS ON TURKEY

Author : Oktay KIZILKAYA - - Gülbahar ÜÇLER
Number of pages : 28-43

Abstract

Bu çalışmada kadınların işgücüne katılımının toplum yapısı üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bu amaçla kadın istihdamının boşanma ve doğurganlık üzerinde etkisi ampirik testlerle analiz edilmektedir. Ayrıca kadın istihdamı ve boşanma oranları konusunda ülkemizde bölgesel farklılıklar oldukça etkilidir. Bu nedenle çalışmada TÜİK’in Düzey-1 sınıflandırılması kapsamında 12 bölgeye ait veriler kullanılarak çalışmanın ampirik kısmı oluşturulmuştur. Çalışmada öncelikle serilerin durağanlık düzeyleri incelenmiş ve eşbütünleşme testleri ile (Panel Pedroni, Kao Eşbütünleşme ve Johansen Fisher Panel Eşbütünleşme) seriler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı tahmin edilmiştir. Bölgesel farklılıkların tahmin sonuçları üzerindeki etkilerini test etmek için Panel DOLS ve Panel FMOLS yöntemleri ile bölgesel katsayılar belirlenmiştir. Uygulama sonuçlarına göre Türkiye’de kadın istihdam sayısındaki artış boşanmayı pozitif yönde etkilerken, doğurganlığı negatif yönde etkilemektedir. Ayrıca Panel F

Keywords

Kadın İstihdamı, Boşanma, Doğurganlık, Panel FMOLS ve DOLS

Read:526

Download: 180