KAMU KURUMLARINDA MOBBING: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ
MOBBING IN PUBLIC INSTUTIONS: THE CASE OF KAHRAMANMARAŞ

Author : Hatun KORKMAZ - - İ.Ethem TAŞ
Number of pages : 29-55

Summary

Değişen ve gelişen dünya koşulları ile birlikte iş yerinde insana değer vermeyen klasik yönetim anlayışının yerini modern ve postmodern yönetimlerin almasıyla, insan kaynağı iş yerlerinde kurumun/örgütün en önemli unsuru haline gelmiştir. İnsan kaynağının giderek öneminin artması iş yerinde çalışanların yaşadığı her türlü olumsuz durumların da incelenmesini gerekli kılmıştır. Çünkü çalışma yaşamında farklı sorunlar dikkat çekmeye başlamıştır. Günümüzde insanların çalıştıkları yerde yaşadıkları sorunlardan biri de yıldırıcı davranışlara maruz kalmalarıdır. İş yerinde çalışanların sistematik olarak yaşadığı psikolojik baskı olaylarının genel adı olan ve kişiye, çalışma arkadaşlarına, kuruma hatta topluma ciddi boyutta zararlar verebilen mobbing, 1980’li yıllarda Heinz Leymann tarafından isimlendirilmiştir. Daha sonra dünya genelinde giderek artan bir ivmeyle mobbing olaylarına karşı farkındalık uyandırılmış ve hukuksal düzenlemelere gidilmiştir. Bu bağlamda gerekli literatür araştırması

Keywords

Mobbing, Kamu Kurumları Yıldırma, İş Yeri Sendromu.

Read:334

Download: 120