MUTLAKLIK VE MÜPHEMLİK ARASINDA: ZEKİ DEMİRKUBUZ FİLMLERİNİN İÇGÖRÜ VE KÖRLÜKLERİ
BETWEEN ABSOLUTENESS AND AMBIGUITY: THE INSIGHTS AND BLINDNESSES OF ZEKİ DEMİRKUBUZ FILMS

Author : Gönül Eda ÖZGÜL
Number of pages : 234-257

Summary

Modern görme biçiminde bir yetersizlik ve eksiklik olarak görülen ve bu sebeple de bastırılmaya çalışılan müphemliğin, bir metnin farklı okumalara açık olmasına imkân verdiği düşüncesinden hareketle, bu çalışmada Zeki Demirkubuz filmlerinin içgörüleri ve körlükleri bu filmlerin müphemlikle ilişkileri ekseninde ele alınacaktır. Bu doğrultuda, bu filmlerde bir yandan iktidar sorunsallaştırılırken bir yandan iktidarın bireyi kuşatan sosyal yapıların yarattığı çıkışsızlığın mutlaklaştırılması aracılığıyla nasıl yeniden tesis edildiği ortaya konulacaktır. Bu çalışmada amaçlanan, filmleri açıklamak ve filmlere mutlak anlamlar atfetmekten ziyade günümüz Türkiyesi’ni ve Türkiye’nin modernlik ve modernleşme ile ilişkisini anlamlandırmak için kültürel bir zemin teşkil eden bu filmleri anlamak ve bu filmlerle üretken bir ilişkiye girmektir.

Keywords

müphemlik, mutlaklık, içgörü, körlük, iktidar, modernite

Read:376

Download: 125