IV. MURAT’IN BAĞDAT SEFERİ HAKKINDA YAZILMIŞ BİR KASİDE: TULÛ’Î’NİN PESENDÎDE-NÂME’Sİ
A QASIDA WRITTEN ABOUT THE BAGHDAD CAMPAIGN OF MURAT IV: PESENDÎDE-NÂME BY TULÛ’Î.

Author : Halil Sercan KOŞİK - - Özer ŞENÖDEYİCİ
Number of pages : 133-150

Summary

IV. Murat’ın Bağdat seferini konu edinen eserlerden birisi de Tulû’î’nin XVII. yy’da kaleme aldığı Pesendîde-nâme’dir. Bugün tek nüshası Fransız Milli Kütüphanesi’nde bulunan eser, 89 beyit olup kaside nazım şekliyle yazılmıştır. Alışılmamış bağdaştırmalar ve uzun Farsça terkiplerle örülmüş kasidede, dönemin popüler akımı olan Sebk-i Hindî’nin geniş etkisinin olduğu görülmektedir. XVII. yüzyıl Osmanlı savaş kültürünü aksettiren bu önemli vesikada şair oldukça farklı, çarpıcı ve ilginç bir anlatıma başvurmuştur. Bu husus özellikle canlı savaş tasvirlerinin anlatımında daha belirgindir. Çalışmamızda söz konusu eser incelenip tanıtılacak ve Pesendîde-nâme’nin transkripsiyonlu metni araştırmacıların istifadesine sunulacaktır.

Keywords

Tulû’î, Pesendîde-nâme, Bağdat, Sebk-i Hindî, alışılmamış bağdaştırma.

Read:341

Download: 122