ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ’NİN YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDEKİ GEÇERLİLİĞİ: PANEL VERİ ANALİZİ
VALIDITY OF ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE IN EMERGING MARKET ECONOMIES: PANEL DATA ANALYSIS

Author : Filiz ERATAŞ - Ece DEMİRAY EROL, Hayriye BAŞCI NUR
Number of pages : 400-415

Abstract

Çevre sorunları ile ekonomi arasında çok yakın ve karşılıklı ilişki bulunmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin fazlalaşması çevre sorunlarına sebep olurken, çevre sorunları da sürdürülebilir ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Başka bir deyişle, ekonomik gelişme çevre kirliliğini, çevre kirliliği ise ekonomik gelişmenin ekonomik ve sosyal maliyetini arttırmaktadır. Bu çalışmanın amacı ABD Ticaret Departmanın “yükselen piyasa ekonomileri” olarak sınıflandırdığı 10 ülke (Çin, Hindistan, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Polonya, Meksika, Brezilya, Arjantin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) kapsamında gelir düzeyi ve çevre kirliliği arasındaki ilişkiyi incelemektir. Panel veri analizinin kullanıldığı ampirik model çerçevesinde, öncelikle değişkenlerin hetorejenliği delta testi yardımıyla incelenmiştir. Ardından,? CD?_LM testi ile yatay kesit bağımsızlığının gözlendiğine karar verilen bu modelde, birinci nesil birim kök testleri aracılığı ile serilerin durağanlığı araştırılmıştır. D

Keywords

Çevresel Kuznets Eğirisi, Panel Veri Analizi, Panel Birim Kök Testi, Panel Eşbütünleşme Testi

Read:496

Download: 172