ORTAÇAĞ BATI FELSEFESİNİN OLUŞUMUNDA İSLAM BÖLGESİ FELSEFESİNİN YERİ VE ROLÜ
THE PLACE AND THE ROLE OF PHILOSOPHY OF ISLAMIC REGION in the EVOLUTİON of WESTERN (EUROPEAN) PHILOSOPHY

Author : Rahil NECEFOV
Number of pages : 62-68

Abstract

Makalede Ortaçağ İslam bölgesi felsefesinin Batı-Avrupa felsefesinin oluşumu ve gelişimindeki etkisi üzerinde durulmuş ve İngiltere, Türkiye, Rusiya ve İran alimlerinin görüşlerine dayanılarak İbn Rüşd (Averroes) ve İbn Sina (Avicenna) mirasının Ortaçağ Avrupasında özgür düşünce ve felsefenin şekillenmesi ve gelişmesindeki rolü ve yeri gösterilmiştir. Averroes ve Avicenna ideyalarının Fransa ve İtalya Universitelerinde ilk felsefe fakültelerinin yaranmasındakı rolü, böylece Dünya medeniyet tarihinde oynadığı özel rolü belirtilmiştir.

Keywords

Ibn Sina, Averroizm, Fransa ve Italya Universiteleri

Read:516

Download: 191