MODERNİZM VE AVRUPALILAŞMA’NIN MAKAMSAL MÜZİĞE ETKİLERİ VE GÜNÜMÜZ BESTECİLERİNDE YANSIMALARI
THE EFFECTS OF MODERNISM AND EUROPEANISM ON MAQAM MUSIC AND REFLECTIONS ON CONTEMPORARY COMPOSERS

Author : Mehmet Can ÖZER
Number of pages : 46-61

Abstract

Bu yazı, Türk Müziğinin kökenlerinden başlayıp, gelişim sürecinde onu etkileyen faktörleri irdeleyerek, günümüz sanatının oluşumu ve şekillenmesine yol açabilecek unsurlar ele almaktadır. Osmanlı’da Batılılaşma hareketleri, yeni müziğin toplumsal katmanlardaki etkisinin nedenleri irdelenerek, heterodoks unsurların terki ve resmi ideolojinin sanattan beklentisi araştırılmıştır. Tüm bu süreç sonucunda, günümüz bestecilerinden bazılarının bu etkilenim sonucundaki üretimleri araştırılmış ve yeni müzikteki farklı kullanımları incelenmiştir. Birbirlerinden kopuk yetişen Doğu ve Batı müziği sanatçılarının ayrımlarının kökenleri incelenmiş ve gelecekteki sanat için öneriler ortaya konmuştur. Amaçlanan bir diğer nokta ise, özellikle Türkiye’de Batı Müziği eğitimi almış insanlara Türk Müziğinin ve malzemesinin özetini sunmaktır.

Keywords

Türk Müziğinin Kökleri, Müzikte Batılılaşma, Ulusallık, Makamsal ve Modal Müzik, Yeni Müzik

Read:530

Download: 194