ÖĞRETMEN ADAYLARININ E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA SOSYAL BULUNUŞLUK DÜZEYLERİ İLE MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author :  

Year-Number: 2023-147
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-22 22:08:32.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 532-550
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının e-öğrenme ortamlarında sosyal bulunuşluk düzeylerinin mobil öğrenme ortamlarına karşı hazırbulunuşlukları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Fen Bilimleri Öğretmenliği bölümlerinde 1. Sınıf ve 4.sınıfta öğrenim gören 353 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleşmiştir. Bu çalışma betimsel nitelikte olup değişkenler arasındaki korelasyonel ilişki incelendiği için aynı zamanda ilişkisel bir çalışmadır. Araştırmanın verileri kişisel bilgiler formu, “E-öğrenme Ortamlarına Yönelik Sosyal Bulunuşluk Ölçeği” ve “Mobil Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeği” ile ölçek sonuna eklenen iki açık uçlu soru kullanılarak toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), korelasyon analizi ve regresyon analizi yapılmış, nitel veriler ise içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonucunda, öğretmen adaylarının e-öğrenme ortamına ilişkin kararsız bir tutum sergiledikleri, bu tutumun sergilenmesinde iletişim sorununun önem taşıdığı, ancak e-öğrenme ortamlarının öğretmen adayları tarafından öğrenme sürecinde faydalı bulunduğu ortaya konmuştur. Bunun yanı sıra, öğretmen adaylarının mobil öğrenme uygulamalarına yönelik hazır bulunuşluk seviyelerinin orta düzeyde olduğu; buna karşın kendilerini mobil öğrenme uygulamalarını kullanmada başarılı ya da yeterli gördükleri sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının e-öğrenme ortamlarındaki sosyal bulunuşluk düzeylerinde cinsiyet ve sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunurken bölüm değişkenine göre anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. Katılımcıların mobil öğrenmeye karşı hazırbulunuşluk düzeyleri sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterirken, cinsiyet ve bölüm değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Çalışmada ayrıca, öğretmen adaylarının e-öğrenme sosyal bulunuşluk düzeyleri ile mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşlukları arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between pre-service teachers' levels of social presence in e-learning environments and their readiness for mobile learning environments. The study was conducted with the participation of 353 pre-service teachers studying in various departments ofMersin University Faculty of Education, in the 1st and 4th year. This study is descriptive and it is also a relational study since the correlational relationship between variables is examined. The data were collected using the personal information form, the "Social Presence Scale for E-learning Environments" and the "Mobile Learning Readiness Scale" and two open-ended questions added at the end of the scale. Descriptive statistics, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), correlation analysis and regression analysis were performed in the analysis of quantitative data, while qualitative data were subjected to content analysis. As a result of the study, it was revealed that pre-service teachers have an indecisive attitude towards e-learning environment, communication problem is important in displaying this attitude, but e-learning environments are found useful by pre-service teachers in the learning process. In addition, it is observed that the readiness levels of the pre-service teachers for mobile learning applications are at a moderate level while the results that they consider themselves successful or sufficient in using mobile learning applications have been achieved. A significant difference was found in the social presence levels of prospective teachers in e-learning environments according to gender and year variables, no significant difference was found according to the department variable. While the readiness levels of the participants towards mobile learning show a significant difference according to the class variable, there is no significant difference in terms of gender and department variables. In the study, a significant and positive relationship was found between pre-service teachers' e-learning social presence levels and their readiness for mobile learning.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics