KURUMSAL İMAJIN HASTA MEMNUNİYETİNE ETKİSİ: ÖZEL HASTANELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2023-147
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-23 10:21:40.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 299-311
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık kurumlarının kuruluş amacı hedef kitlesinde bulunan hastalara sağlık hizmeti sunmaktır. Sağlık kurumlarının çevrelerinde olumlu olarak tanınması ve varlığını sürdürebilmesi, hizmet verdiği hastalarda memnuniyet yaratması ile mümkündür. Bu çalışmanın amacı, hasta deneyimleri sonucunda kurumlar hakkında edinilen izlenimlerle oluşan kurumsal imajın hasta memnuniyeti üzerindeki etkisinin ortaya konmasıdır. Araştırma, ilişkisel tarama modeli ile yapılmış olup ayrıca kesitsel nitelik taşımaktadır. İstanbul ilinde özel hastanelerden hizmet almış kişiler üzerinde yapılan bu çalışmada, araştırma verilerinin elde edilmesinde anket yöntemi uygulanmıştır. Araştırma kapsamında 446 katılımcıdan elde edilen verilere göre kurumsal imaj ve hasta memnuniyeti arasında yüksek düzeyde korelasyon bulunduğu ve kurumsal imajın hasta memnuniyeti üzerinde anlamlı ve pozitif yönde etkisinin bulunduğu belirlenmiştir (β=1,171, p<0,05). Aynı zamanda değişkenler arasındaki yüksek korelasyon hem kurumsal imajın hem de hasta memnuniyetinin birbirini destekleyen iki değişken olduğunu göstermektedir. Sektörde rekabet avantajı sağlamak ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmek isteyen sağlık kurumlarına kurumsal imaj çalışmalarına önem vermeleri ve kurumsal imajlarını pozitif yönde geliştirmeleri önerilmektedir. 

Keywords

Abstract

The purpose of establishing health institutions is to provide health services to the patients in their target group. Health institutions can be positively recognized in their surroundings and maintain their existence by creating satisfaction in the patients they serve. This study aims to reveal the effect of the corporate image, formed by the impressions obtained about the institutions as a result of patient experiences, on patient satisfaction. The research was conducted with the relational survey model and is also cross-sectional. In this study, conducted on people who received service from private hospitals in Istanbul, a survey method was used to obtain research data. According to the data obtained from 446 participants within the scope of the research, it was determined that there was a high level of correlation between corporate image and patient satisfaction and that corporate image had a positive effect on patient satisfaction (β=1.171, p<0.05). At the same time, the high correlation between the variables shows that both corporate image and patient satisfaction are two variables that support each other. It is recommended that healthcare institutions that want to gain a competitive advantage in the sector and achieve a sustainable competitive advantage should give importance to corporate image studies and improve their corporate image positively.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics