LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-147
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-22 08:47:06.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 43-57
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzik, insanın tüm benliğini içten içe saran, insanın doğuşundan ölümüne kadar her an yanında olan, büyüsüyle insanı harekete geçiren, hayallerden ortaya çıkan; bir nevi insanın içindeki sonsuz evrenin dünyanın kapılarını aralayan bir yol olmuştur. Bu yüzden müzik, her insanın yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. İnsanların hayatının vazgeçilmez bir parçası ve insanlar için büyük bir öneme sahip olan müzik, zamanla insanların hayatına pek çok yönüyle fayda sağlayan, zaman zaman da ortaya çıkan problemleri çözmek için bir araç olarak kullandıkları bir yol haline dönüşmüştür. Bu araştırma, lise öğrencilerinin dinlemekte olan müzik tercihlerinin neden ve sebeplerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışmada veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Görüşme sorularının hazırlanması aşamasında soruların, araştırmanın amacına uygun olmasına ve katılımcılar tarafından kolaylıkla anlaşılabilir olmasına özen gösterilmiş. Aynı zamanda konu uzmanı 2 öğretim üyesinin görüş ve önerileri doğrultusunda görüşme formuna son şekli verilmiştir. Görüşmelerde demografik bilgiler kapsamında öğrencilere ‘cinsiyet, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, kardeş eğitim düzeyi, okuduğu okul türü, okuduğu sınıf düzeyi” sorulmuştur. Veri analizinde araştırmadan, yarı yapılandırılmış görüşmelerde elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemiyle analiz edilerek. Görüşme sonucunda katılımcıların vermiş oldukları cevaplardan ortaya çıkan nitel bulgular, içerik analizine tabi tutulmuş. Görüşmede elde edilen cevaplar doğrultusunda öğrencilerin vermiş oldukları cevapların benzerlikleri ve yakınlıkları dikkate alınarak kategorilere göre bölünmüş. Verilen cevapların güvenilirliğini ve yansızlığını desteklemek amacıyla kategorize edilerek ayrılan cevaplar, yüzdelik oranları hesaplanarak analiz edilmiştir. Bulgulardan elde edilen sonuçlar değerlendiğinde lise öğrencilerinin müziği genel olarak dinlemekten zevk aldıkları. Müzik dinlemekten alınan bu zevkin sanatçı ve müzik türlerine olan ilgi ile bağlantılı olduğu görülmektedir. Müziğin alt boyutları (enstrüman çalma, müzik dinleme, şarkı söyleme), müzik klipleri ve müziğin yapısal özelliklerinin öğrencilerin müzik tercihlerinde önemli bir rol oynamadığı, çevrede gelişen bireyi etkileyen olaylara göre dinleme alışkanlığının değişebildiği, duygu durumuna göre dinlenen müzik anlam kazandığı, aile bireyleri ve yaşanan çevrenin müzik türü tercihine etki ettiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Music is a product that surrounds the whole self of a person, is with him at every moment from birth to death, activates people with its magic, and emerges from dreams; In a way, it has been a way that opens the doors of the infinite universe in man. Therefore, music occupies an important place in every person's life. Music, which is an indispensable part of people's lives and has a great importance for people, has become a way that benefits people's lives in many ways and uses them as a tool to solve problems that arise from time to time. This research aims to reveal the reasons and reasons for high school students' listening music preferences. In the study, the data were collected with a semi-structured interview form. During the preparation of the interview questions, care was taken to ensure that the questions were suitable for the purpose of the research and that they were easily understandable by the participants. At the same time, the interview form was finalized in line with the opinions and suggestions of 2 faculty members who are experts in the subject. In the interviews, within the scope of demographic information, students were asked about "gender, mother's education level, father's education level, sibling's education level, the type of school they attended, and the grade level they attended". In data analysis, the data obtained from the research, in semi-structured interviews, were analyzed by descriptive analysis method. As a result of the interview, the qualitative findings that emerged from the answers given by the participants were subjected to content analysis. In line with the answers obtained in the interview, the answers given by the students were divided according to categories, taking into account the similarities and closeness. In order to support the reliability and impartiality of the answers given, the categorized answers were analyzed by calculating their percentage ratios. When the results obtained from the findings are evaluated, it is found that high school students enjoy listening to music in general. It is seen that this pleasure from listening to music is related to the interest in artists and music genres. It has been concluded that the sub-dimensions of music (playing instruments, listening to music, singing), music videos and the structural features of music do not play an important role in the music preferences of the students, the listening habits may change according to the events affecting the individual developing in the environment, the music listened to according to the mood gains meaning, and the family members and the environment affect the choice of music genre. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics