BOŞANMA VE BOŞANMANIN YETİŞKİNLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-135
Number of pages: 207-232
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Evlilik bağı, kadın ve erkeğin bir araya gelerek ortak duygu, düşünce ve amaçlar doğrultusunda yaşamlarını birleştirme kararı almaları ve bu birlikteliği hukuki olarak kurmaları ile gerçekleşen toplumsal bir olgudur. Evlenen bireyler, evlilik süreçlerinde çeşitli düzeylerde sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Evlilik bağının temelinde yer alan duygusal, sosyal, ekonomik ve toplumsal faktörlerden kaynaklanan sorunların üstesinden gelinemediğinde ve sorunlar çözüme kavuşturulamadığında, söz konusu olan evlilik bağının temelleri sarsılmaktadır. Bu durum, genellikle bireylerin evlilik birlikteliğini sonlandırmaları ve boşanmaları ile sonuçlanmaktadır. Evlenme bazen hızlı gelişen ve çeşitli beklentilerle gerçekleşen mutlu bir olgu olmasına karşılık boşanma, bireylere sosyal, duygusal, ekonomik ve psikolojik açıdan zararlar vermektedir. Boşanmanın eşler, çocuklar ve eşlerin aileleri olmak üzere çeşitli ve geniş alanda etkileri olabilmektedir. Bu araştırmanın amacı; boşanma ve boşanmanın yetişkinler üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Bu çalışma derleme araştırma niteliği taşımaktadır. Derleme, araştırma konusu ile ilgili yayınların araştırma sorusuna cevap vermek için bir araya getirilerek sentezlenmesidir (Higgins ve Green, 2011). Günümüzde yapılan araştırma sonuçlarına göre evlenme oranlarında azalma meydana gelmekte iken, boşanma oranlarında ciddi artışlar yaşandığı belirlenmiştir. Dolayısıyla boşanma durumları toplumda yaygın hale geldiğinde, bu durum toplumsal bir sorun olarak da değerlendirilmektedir. Boşanma ile birlikte bireylerde duygusal çöküntüler, stres, ekonomik sorunlar, kaygı, şiddet, uykusuzluk, sinirlilik, güvensizlik ve duyarsızlık gibi etkiler meydana getirmektedir. Ayrıca boşanma sonrasında bireylerde sosyal dışlanma, intikam, yalnızlık, panik ataklar, depresyon, bağlanma sorunları, özgüven eksikliği, ruhsal sorunlar, iletişim bozuklukları ve itibar kaybı gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

Marriage bond is a social phenomenon that occurs when men and women come together and decide to unite their lives in line with common feelings, thoughts and purposes, and legally establish this union. Married individuals encounter problems at various levels during their marriage process. When the problems arising from the emotional, social, economic and societal factors on the basis of the marital bond cannot be overcome and the problems cannot be resolved, the foundations of the marital bond are shaken. This situation usually results in individuals ending their marriage union and getting divorced. Although marriage is a happy phenomenon that sometimes develops rapidly and takes place with various expectations, divorce damages individuals socially, emotionally, economically and psychologically. Divorce can have various and wide-ranging effects on spouses, children and spouses' families. The purpose of this research; is the study of divorce and its effect on adults. This study is a compilation research. A review is the synthesis of publications related to the research topic by bringing them together to answer the research question (Higgins ve Green, 2011). According to the results of today's research, while there is a decrease in marriage rates, it has been determined that there are serious increases in divorce rates. Therefore, when divorce cases become common in society, this situation is also considered as a social problem. Along with divorce, effects such as emotional depression, stress, economic problems, anxiety, violence, insomnia, irritability, insecurity and insensitivity occur in individuals. In addition, after divorce, problems such as social exclusion, revenge, loneliness, panic attacks, depression, attachment problems, lack of self-confidence, mental problems, communication disorders and loss of reputation are encountered.

Keywords