ENDÜSTRİYEL YANGINLARDA MÜDAHALE PERSONELLERİNİN KİŞİSEL KO-RUYUCU DONANIMLARI VE KORUYUCU İSG UYGULAMALARI

Author:

Year-Number: 2022-132
Number of pages: 303-310
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyanın en riskli meslek gruplarından birisi itfaiyeciliktir.İtfaiyecilik tarihindeise ülkemizyaklaşık 315 yıllık çok köklü bir geçmişe sahiptir. İtfaiyecilik denildiğinde daha çok yangın söndürme işlemleri akla gelse de gelişen teknoloji ve ihtiyaç taleplerinin doğrultusunda kurtarma, yangın söndürme, sel baskınları, deprem, acil durum olaylarına müdahale etme vb. görevleri yapmaktadır. Genellikle yerel yönetimler bünyesinde bulunan itfaiye birimleri, sanayileşmenin artması ile birçok alanda da yeni iş imkânlarını doğurmuş ve işletmelerin kendi bünyelerinde itfaiye teşkilatlarını kurma gereksinimin önünü açmıştır. Bu işletmelere Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmalar ve daha büyük üretim hacmine sahip Endüstriyel tesisleri de örnek olarak verebiliriz. Endüstriyel tesisler, üretim hacminin ve kimyasal madde yapılarının yoğun olduğu büyük işletmelerdir. Bu işletmelerde çıkabilecek bir yangın ise üretimin durmasına ve işsizlik, ekonomik zarar vb. birçok zararı da yanında getirmektedir. İşletmelerin korunması da esas kılan ilk durum ise işletme faaliyetinin devamlılığıdır. Endüstriyel tesis gibi büyük işletmelerde ise yangın güvenliği, yangınlara müdahale, iş kazaları ve personelin meslek hastalıklarına karşı korunması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmamız da ülkemizde 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu, İş kanunu, TSE Standartları, CE Standartlar, İLO Sözleşmeleri ve WHO Dünya Sağlık Örgütü kurallarına göre, itfaiye birimlerinde çalışan personellerin yangınlara karşı kullandığı kişisel koruyucu ekipmanların fiziksel, kimyasal ve psikolojik risklere karşı korunmasında etkili olacak yöntem ve işlemlerin uygunluğu belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucun daİş Sağlığı ve Güvenliği Kanunuve müdahale personelinin güvenliği kapsamında mevcut ve olması gereken durumlar değerlendirilerekbüyük endüstriyel kaza risklerinin azaltması mevzuatı hükmünce, güvenlik raporları, çok tehlikeli risk grubundaki itfaiyecilerin yeterli eğitim ihtiyacı ve 6331 sayılı kanın kapsamında belirtilen iş kazaları, meslek hastalıklarından korunma, iş yerinin korunması, eğitim, vb birçok konu da gerekli düzenlemelerin bireylerin çalışma usul ve esaslarınauygun bir şekilde yapılması gerektiği kanısı ortaya çıkmıştır.

 

Keywords

Abstract

Firefighting is one of the riskiest professions in the world. In the history of firefighting, our country has a very deep-rooted history of approximately 315 years. When it comes to firefighting, mostly fire extinguishing processes come to mind, but in line with the developing technology and needs, rescue, fire extinguishing, floods, earthquakes, responding to emergency events, etc. performs its duties. Fire departments, which are generally within the scope of local governments, have created new job opportunities in many areas with the increase in industrialization and paved the way for the establishment of fire departments within the enterprises themselves. We can give examples of companies operating in the Organized Industrial Zone and Industrial facilities with a larger production volume. Industrial facilities are large enterprises where production volume and chemical substance structures are intense. A fire that may occur in these enterprises will cause the production to stop and unemployment, economic damage, etc. It brings with it many disadvantages. The first condition that makes the protection of businesses essential is the continuity of business activity. In large enterprises such as industrial facilities, fire safety, fire response, work accidents and protection of personnel against occupational diseases are of great importance. In this study, according to the Occupational Health and Safety Law No. 6331, Labor Law, TSE Standards, CE Standards, ILO Conventions and WHO World Health Organization rules, personal protective equipment used by firefighters against fires is effective in protecting against physical, chemical and psychological risks. It has been tried to determine the suitability of the methods and procedures to be used.As a result of the study, the existing and necessary situations within the scope of the Occupational Health and Safety law and the safety of the response personnel were evaluated, and in accordance with the legislation on reducing the risks of major industrial accidents, the safety reports, the adequate training need of the firefighters in the very dangerous risk group, and the protection from occupational accidents and occupational diseases specified in the blood number 6331. It has emerged that the necessary arrangements should be made in accordance with the working procedures and principles of individuals in many issues such as protection of the workplace, education, etc.

Keywords