ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI, AKILCI OLMAYAN İNANÇ VE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-130
Number of pages: 263-279
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma üniversite öğrencilerinin çocukluk çağı travmaları, akılcı olmayan inançlar ve sosyal görünüş kaygısı arasındaki ilişkiyi incelemeyi amacı ile hazırlanmıştır. Çalışmanın diğer amacı ise, katılımcıların çocukluk çağı travmalarının, akılcı olmayan inançlar ve sosyal görünüş kaygılarının yaş ve cinsiyet bakımından değişiklik gösterip göstermediği amaçlanmaktadır. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak çocukluk çağı travma ölçeği, akılcı olmayan inançlar ölçeği ve sosyal görünüş kaygısı ölçeği kullanılmıştır. Buna ek olarak katılımcılara demografik özelliklerini saptamak amacıyla kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Çalışmanın popülasyonu İstanbul ili Avrupa yakasında bulunan özel ve devlet üniversitelerinde 2021-2022 eğitim öğretim döneminde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencileri, örneklemi ise kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen 348 kişidir.Çalışmanın analizleri SPSS 25.0 paket programına girildikten sonra, Kolmogrov Smirnov normallik testi uygulanmış ve verilerin normal dağılmadığı belirlenmiştir. Ayrıca çalışmaya betimsel analiz, Mann Whitney U, Kruskal Wallis ve Sperman Korelasyon analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak çocukluk çağı travmaları toplam skorları ile akılcı olmayan inanç toplam skoru arasında orta düzeyde pozitif yönlü bir ilişki olduğu, çocukluk çağı travmaları cinsel istismar, duygusal istismar alt boyutları ile sosyal görünüş kaygısı ölçeği toplam skorlarında zayıf düzeyde pozitif düzeyde, fiziksel istismar,  fiziksel ihmal alt boyutlarında ve Sosyal görünüş kaygısı toplam skorlarında negatif yönde zayıf düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This research was prepared with the aim of examining the relationship between childhood traumas, irrational beliefs and social appearance anxiety of university students. The other aim of the study is to determine whether the childhood traumas, irrational beliefs and social appearance concerns of the participants differ in terms of age and gender. Childhood trauma scale, irrational beliefs scale and social appearance anxiety scale were used as data collection tools in this study. In addition, a personal information form was used to determine the demographic characteristics of the participants. The population of the study is university students studying at private and public universities in the European side of Istanbul in the 2021-2022 academic year, and the sample is 348 people determined by convenience sampling method. After the analysis of the study was entered into the SPSS 25.0 package program, Kolmogrov Smirnov normality test was applied and it was determined that the data were not normally distributed. In addition, descriptive analysis, Mann Whitney U, Kruskal Wallis and Sperman correlation analysis were applied to the study. As a result, it was concluded that there was a moderate positive relationship between the total scores of childhood traumas and the total score of irrational beliefs, and a weak positive level in the total scores of the childhood traumas sexual abuse, emotional abuse sub-dimensions and the social appearance anxiety scale, and the physical abuse, physical neglect sub-dimensions. It has been determined that there is a weak negative relationship in the dimensions and social appearance anxiety total scores.

Keywords