PANDEMİ SÜRECİNDE COVİD-19 TEDBİRLERİ BAĞLAMINDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKUL GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-123
Number of pages: 350-363
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma pandemi sürecinde covid-19 tedbirleri bağlamında okul yöneticilerinin okul güvenliğine ilişkin algılarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemiyle yapılmıştır. Araştırmada verilerin toplanması amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Araştırma Diyarbakır İli Bağlar ilçesi Ortaokul idarecilerine yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Araştırmanın verileri SPSS paket programı ile frekans analizi yapılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde görüşme yapılan okul yöneticilerinin algılarına göre, öğretmenlerin büyük çoğunluğu aşılıdır ve hastalık bulaşma riskine karşı öğrencilerimize örnek davranışlar göstermektedir. Bunun yanında okullardaki sınıflar kalabalık, maske kullanımına yeterli özen gösterilmemekte, sınıflar düzenli bir şekilde temizlenmemekte, hijyen malzemelerinin ve hijyen için çalışan personelin eksik olduğu, kantinlerin de gereken şekilde denetlenmediği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

This research was conducted to evaluate school administrators' perceptions of school safety in the context of covid-19 measures during the pandemic process. The research was carried out with the quantitative research method. Semi-structured interview questions were used to collect data in the research. The research was applied to the middle school administrators of Diyarbakır province Bağlar district by face-to-face interview method. The dataof the research were analyzed by frequency analysis with the SPSS package program. When the results of the research are evaluated, according to the perceptions of the interviewed school administrators, the majority of the teachers are vaccinated and show exemplary behaviors to our students against the risk of disease transmission. In addition, the classrooms in the schools are crowded, adequate care is not taken to use masks, the classrooms are not cleaned regularly, the hygiene materials and personnel working for hygiene are lacking, and the canteens are not properly inspected.

Keywords