ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK PROBLEMİ ÇÖZME TUTUMLARI İLE PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-117
Number of pages: 58-74
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin matematik problemi çözme tutumları ile problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca öğrencilerin tutumları ve yansıtıcı düşünme becerileri cinsiyet, sınıf seviyesi, matematik başarı notu ve anne-baba eğitim durumlarına göre de araştırılmıştır. Bu amaçlarla çalışma korelasyonel araştırma modeline göre yürütülmüştür. Çalışma grubu uygun örneklemeye göre belirlenmiştir ve çalışmaya 372 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Matematik Problemi Çözme Tutum Ölçeği ve Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisi Ölçeği kullanılmıştır. Sonuçta, ortaokul öğrencilerinin matematik problemi çözme tutumlarının zayıf düzeyde, problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin ise yüksek düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin tutumları ile yansıtıcı düşünme becerileri arasında negatif yönlü orta düzeyde bir ilişkinin söz konusu olduğu görülmüştür. Ortaokul öğrencilerinin hem matematik problemi çözme tutumları hem de problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri sınıf seviyesi ve matematik başarı notuna göre anlamlı bir farklılık gösterirken, cinsiyet ve anne-baba eğitim durumlarına göre herhangi bir farklılık göstermemektedir. Öğrencilerin tutumlarının sınıf seviyesi artarken artmakta, matematik başarıları artarken ise azalmakta olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra yansıtıcı düşünme becerilerinin sınıf seviyesi arttıkça azalmakta, matematik başarıları arttıkça artmakta olduğu ortaya çıkmıştır. 

Keywords

Abstract

The aim of this study was to investigate a relationship between middle school students’ mathematical problem-solving attitudes and their reflective thinking skills regarding problem-solving. Besides, students’ attitudes and their reflective thinking skills were investigated in terms of gender, grade levels, mathematical achievement, and parental educational levels. For these purposes, the study was designed as a relational screening model. The study group was determined according to convenient sampling. In this context, 372 middle school students participated in this study. Mathematics Problem-Solving Attitude Scale and A Reflective Thinking Skill Scale towards Problem-Solving were used as data collection instruments. As a result, it was found out that middle school students’ mathematical problem-solving attitudes were low level as well as their reflective thinking skills regarding problem-solving were high level. In addition, there was a negative moderate level relationship between students’ attitudes and their reflective thinking skills. Even though both middle school students’ mathematical problem-solving attitudes and their reflective thinking skills regarding problem-solving differ significantly by grade levels and mathematical achievement, they do not differ by gender and parental educational levels. Students’ attitudes increase when their grade levels increase as well as their attitudes decrease when their achievements increase. Besides, it was found that their reflective thinking skills decrease when their grade levels increase and their skills increase when their achievement increases.

Keywords