LİSANS DÜZEYİNDE MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDA RİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN KULLANILMA DURUMLARI

Author:

Year-Number: 2020-106
Number of pages: 276-298
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, müzik eğitiminde mevcut ritim öğretim yöntemlerinin incelenmesi ve bu yöntemlerin işitme dersi veren öğretim elemanları tarafından kullanım durumlarının saptanmasıdır. Araştırma, durum tespitine yönelik betimsel bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, 18 öğretim elemanının tamamının ritim öğretim yöntemlerinin gerekliliği hakkında hemfikir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yöntemlerin öğretim elemanları tarafından tanınırlığının ve derslerde kullanılma durumlarının oldukça düşük olduğu görülmektedir. 14 yöntemden ikisi (Geleneksel yöntem ve Tafatefe) öğretim elemanlarının %50’si tarafından çok iyi düzeyde tanınmaktadır. Diğer yöntemler %60 oranında “hiç” tanınmamaktadır. Sonuç olarak, üniversitelerde ağırlıklı olarak “klasik sayma” yöntemlerinin kullanıldığı belirlenmiştir. “Tafatefe” ve “Geleneksel” ritim öğretim yöntemlerinin en fazla tanınan yöntemler olduğu tespit edilmiştir. Ritim öğretim yöntemlerinin, %86,8 oranı ile işitme derslerinde kullanılmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is to examine the current rhythm teaching methods in music education and to determine the use of these methods by the instructors teaching music theory and hearing. In this study, which is based on a descriptive model, semi-structured interview form was used as data collection tool. As a result of the research, it was concluded that all 18 teaching staff agree on the necessity of rhythm teaching methods. It is seen that the recognition of the methods by the instructors and their use in the lessons are very low. Two of the 14 methods (Traditional method and Tafatefe) are known very well by 50% of the instructors while other methods are not known “at all” at a rate of 60%. As a result, it was found that "counting" methods were used in universities. It was revealed that “Tafatefe” and “Traditional” rhythm teaching methods are the most recognized methods. It is concluded that rhythm teaching methods are not used in hearing lessons with a rate of 86.8%.

Keywords