LİSANS DÜZEYİNDE MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDA RİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN KULLANILMA DURUMLARI
USE OF RHYTHM TEACHING METHODS IN VOCATIONAL MUSIC EDUCATION AT UNDERGRADUATE LEVEL

Author : Reha SARIKAYA
Number of pages : 276-298

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, müzik eğitiminde mevcut ritim öğretim yöntemlerinin incelenmesi ve bu yöntemlerin işitme dersi veren öğretim elemanları tarafından kullanım durumlarının saptanmasıdır. Araştırma, durum tespitine yönelik betimsel bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, 18 öğretim elemanının tamamının ritim öğretim yöntemlerinin gerekliliği hakkında hemfikir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yöntemlerin öğretim elemanları tarafından tanınırlığının ve derslerde kullanılma durumlarının oldukça düşük olduğu görülmektedir. 14 yöntemden ikisi (Geleneksel yöntem ve Tafatefe) öğretim elemanlarının %50’si tarafından çok iyi düzeyde tanınmaktadır. Diğer yöntemler %60 oranında “hiç” tanınmamaktadır. Sonuç olarak, üniversitelerde ağırlıklı olarak “klasik sayma” yöntemlerinin kullanıldığı belirlenmiştir. “Tafatefe” ve “Geleneksel” ritim öğretim yöntemlerinin en fazla tanınan yöntemler olduğu tespit edilmiştir. Ritim öğretim yöntemlerinin, %86,8 oranı ile işitme derslerinde kullanılmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Ritim, Tartım, Ritim Öğretim Yöntemleri

Read: 323

Download: 100