TANBÛRİ CEMİL BEY’İN KLASİK KEMENÇE İLE PESENDİDE TAKSİMİNİN AREL NAZARİYATINA GÖRE ANALİZİ

Author:

Number of pages: 31-37
Year-Number: 2020-103

Abstract

Türk Müziği saz icracılığının önde gelen isimlerinden biri olan Tanbûri Cemil Bey, gerek bestekarlığıyla gerek taksim icralarıyla Türk Müziğine önemli katkılarda bulunmuştur. Hem kendi döneminde hem de kendinden sonraki dönemlerde bir ekol haline gelmiş, özellikle taksimleri teknik ve makamsal açıdan herkesi etkilemiştir. Bu araştırma, Tanbûri Cemil Bey’in Pesendide makamındaki klasik kemençe taksim icrasının günümüzde kullanılan Arel nazariyatı ile arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Arşiv taraması ile pesendide taksim icrasına ulaşılmış ve notaya alınmıştır. Ardından makamsal seyir bakımından incelenmiştir. Pesendide makamına ait bilgiler Arel’in Türk Musikisi Nazariyatı Dersleri adlı kitabından alınmış ve Tanbûri Cemil Bey’in taksimi ile karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Bunun sonucunda Arel’in Pesendide makamı tanımı ile Tanbûri Cemil Bey’in taksim icrası arasında benzerlik ve farklılıkların olduğu görülmüş ve yapılan karşılaştırmalar sonucunda bu benzerlik ve farklılıklara yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Tanbûri Cemil Bey, one of the leading names in Turkish music instrument performance,he made important contributions to Turkish Music with both his compositions and the performance of improvization. He has become an ecole both in his own period and in the periods after his own, especially his improvization impressed everyone in terms of technical and maqam. This research was made in order to reveal the similarities and differences between the classical kemanche improvization performance in the Pesendide makam of Tanbûri Cemil Bey and the Arel theory used nowadays.The Improvization performance has been reached with archive scanning and noteted. Then it was examined in terms of maqam pattern.Information about the Pesendide maqam is taken from Arel's Turkish Music Theory Lessons and comparative analysis is done with Tanbûri Cemil Bey’s improvization. As a result, it was seen there were similarities and differences between Arel’s definition of Pesendide maqam and Tanbûri Cemil Bey’s improvization performance and as a result of comparisons these similarities and differences are included.

Keywords