FRANSIZ VİYOLONSEL EKOLÜNÜN VİYOLONSEL TARİHİNDEKİ YERİ ÖNEMİ VE GELİŞİMİ

Author:

Year-Number: 2020-102
Number of pages: 66-85
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalenin amacı; 19.yüzyılda Fransa’daki müzik hayatını, bu hayata adını yazdırmış önemli viyolonselcileri tanımak, Türkiye’de de güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvarlarda yaygın bir şekilde öğretilmekte olan Fransız viyolonsel ekolünü tarihsel gelişimiyle beraber, dünya müzik ve viyolonsel okulları üzerindeki etkileri ve katkıları anlatılmıştır. Bu ekolün ortaya çıkışı, temsilcilerini ve bu ekoldeki önemli viyolonselcileri tanıtılmıştır. Bu ekolün viyolonselin gelişimine olan katkıları, solist ve aynı zamanda da viyolonselci besteciler tanıtılmıştır. Fransız ekolüne has yay tutuş şekilleri ve yöntemleri, sol elde çalmayı kolaylaştıracak ve çalıcıların teknik olarak zorlandıkları zamanlarda onlara ışık tutacak yöntemler anlatılmıştır. Getirilen yeniliklerin çalıcıların üzerine olan etkileri ve katkılarıyla, repertuvara getirilen yeni eserler tanıtılmıştır. Bu ekolün Dünya’daki diğer okullarla olan etkileşimleri de ortaya çıkarılmıştır. Gambadan viyolonsele geçiş süreci anlatılmış ve bu alanda eser yazan besteciler tanıtılmıştır. Viyolonseldeki sağ el ve sol el tutuş tekniklerinde hangi ekollerden ve icracılardan etkilendikleri hangi tarzları benimsedikleri anlatılmıştır. Ekoller arası farklılıkların icracıların gelişimine olan katkıları anlatılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this article is; To know the music life in France in the 19th century, important celloists who have written their name on this life, with Turkey also being taught widely in schools and conservatories French cello school of fine arts with the historical development of world music and its impact on cello school and additives are described. The emergence of this school, its representatives and important cello violators in this school were introduced. The contributions of this school to the development of cello, soloist and also cello composers were introduced. The methods and methods of publication of the French school have been described in order to make it easier to play on the left hand and to illuminate them when technically challenged. The effects and contributions of the innovations on the players and new works brought to the repertoire were introduced. The interaction of this school with other schools in the world has also been revealed. The right hand and left hand holding styles in cello were influenced by the schools and performers and the styles they adopted. The contribution of differences between schools to the development of performers is explained.

Keywords