BANKA ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL ADALET VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNE YÖNELİK ALGILARI: İZMİR İLİNDE BİR ARAŞ-TIRMA

Author:

Year-Number: 2019-95
Number of pages: 410-424
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, bankacılık sektöründe çalışanlarının örgütsel adalet ve işten ayrılma niyetine yönelik algılarının belirlenmesidir. Bu kapsamda araştırmaya yönelik olarak hazırlanan anket formu İzmir ilinde yer alan 2 özel,1 devlet bankası olmak üzere toplam büyük ölçekli 3 bankanın 9 merkezi şubesinde, 147 çalışana yüz yüze anket yöntemi ile Ocak 2019 – Mart 2019 tarihleri arasında uygulanmıştır. Araştırma sonucunda oluşan örgütsel adalete yönelik faktörler ve işten ayrılma niyetine yönelik faktör banka çalışanları tarafından ileri düzeyde önemli bulunmuştur. Örgütsel adalet kapsamındaki faktörler arasındaki korelasyonlar pozitif yönde ve orta düzeydedir. Ancak örgütsel adalet faktörleri ile işten ayrılma niyetine yönelik faktör arasındaki korelasyonlar önemsiz olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan yöneticilerin diğer çalışanlara göre örgütsel adalet kapsamında belirlenen iş faktörünü daha fazla önemsedikleri de belirlenmiştir. Ayrıca insan kaynaklarına yönelik hakların adil dağılımı banka çalışanları tarafından birinci sırada önemsenen adalet boyutunu oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study is to determine the perceptions of employees in the banking sector about organizational justice and intention to leave job. In this context ,the questionnaire form which was prepared fort he research was applied between January 2019 - March 2019 by 147 employees with face to face questionnaires in 3 large scale banks ( 2 private, 1 state bank ) and 9 central branches located in Izmir province. Factors related to organizational justice and intention to leave job as a result of the research were found to be highly significant by bank employees. The correlations between the factor in organizational justice are positive and moderate level. However, the correlations between organizational justice factors and the factor of intention to leave job were determined to be insignificant. On the other hand, it was also determined that the managers paid more attention to the work factor determined in terms of organizational justice than other employees. In addition, the fair distribution of rights for human resources constitutes the justice dimension that is taken care of by bank employees in the first place.

Keywords