KOBİ’LERİN GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Author :  

Year-Number: 2018-83
Language : null
Konu : Girişimcilik ve İnovasyon
Number of pages: 96-108
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

KOBİ’ler ülkelerin ekonomik gelişimleri ve sürdürülebilir büyümesi için esnek yapılı, her koşula uyum sağlayan, farklılıklara hızlı yanıtlarla geri dönen, etkin müşteri odaklı, istihdama katkı sağlayan, ülkenin mali yapısını iyileştiren önemli girişimlerdir. İş dünyasının temel ayağı, dinamizm unsuru olarak görülen girişimciler, devletlerin sosyolojik ve ekonomik önlemlerle iyileştirici tavırlar sergilemesi ile gelişimlerini sürdürürler. Bu çalışmanın amacı, Erzurum ilinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin girişimcilik ve inovasyon özelliklerini tespit etmektir. Bu amaçla, girişimci bireylerin kişiliklerinin girişimciliğe uygunluğu, hangi tip girişimci oldukları, girişimci kabiliyetleri ve girişimciliğin genel yapısı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra çalışmada Erzurum ilindeki KOBİ’lerin inovasyona yaklaşımı, uygunluğu, inovatif faaliyetin farkındalığı 404 KOBİ’ye anket uygulanarak tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen en önemli sonuç, girişimciler için finansal kaynak bulmada yaşanılan sıkıntılardır.

Keywords

Abstract

SMEs are important initiatives that are flexible for the economic development and sustainable growth of the countries, adapting to all conditions, returning quickly to the differences, the customer effectively, contributing to employment and improving the financial structure of the country. The main pillars of the business world, entrepreneurs who are seen as an element of dynamism, continue their development with the states exhibiting remedial attitudes with sociological and economic measures. The aim of this study is to identify the entrepreneurship and innovation characteristics of SMEs in Erzurum. For this purpose, the suitability of the personalities of entrepreneurial individuals to entrepreneurship, the types of entrepreneurs, the entrepreneurial abilities and the general structure of entrepreneurship have been determined. In addition, the approach of the SMEs in the province of Erzurum to the innovation, its suitability, the awareness of the innovative activity has been tried to be determined. The most important result in the study, is the difficulties experienced in finding financial resources for entrepreneurs.

Keywords


 • Akyüz, Yılmaz (2013). Üniversite Öğrencilerinin KOSGEB Desteklerine Bakış Açıları ve Giri- şimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Uşak Üniversitesi Örneği, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), s. 80-98.

 • Alkan, Makbule (2014). Girişimcilerin Girişimcilik, İnovasyon Yapma, İnovatif Düşünce ve İnovatif Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Aytaç, Mustafa (1998). Matematiksel İstatistik, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa.

 • Balaban, Özlem ve Özdemir, Yasemin (2008). Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi; Sakarya Üniversitesi İBFF Örneği, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(2), s. 133-147.

 • Bedük, Aykut ve diğerleri (2016). Kadın ve Erkek Girişimcilerin Algılama Farklılıkları, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 19(41), s. 1-15.

 • Bozkurt, Öznur (2006). Girişimcilik Eğiliminde Kişilik Özelliklerinin Önemi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(2) ,s. 93-111.

 • Danışman, Ali ve Sökmen, Ahmet Gökhan (2007). Girişimci Özellikleri ve Firma Niteliklerinin İhracat Performansına Etkisi: KOBİ’ler Üzerinde Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), s. 213-230.

 • Emmanuel, Yusuf (2017). Influence of Entrepneurship Education, Technology and Globalisa- tion on Performance of SMEs in Nigeria, African Journal of Business Management, 11 (15), s. 367-374.

 • Ergün, Nihat (2012). KOBİ’ler ve Girişimcilik, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ve- rimlilik Genel Müdürlüğünün Aylık Yayın Organı, Anahtar Dergisi, (287), s. 1-52.

 • Göktaş, Demet (2013). KOBİ’lerde Girişimcilik Değerleri, İşletme Performansı ve Dış Ticaret İlişkisi: Giresun Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Gültekin, Nihat ve diğerleri (2016). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(35), s. 184-199.

 • Gültekin, Ömer Faruk (2015). Kalkınma Sürecinde Girişimcilik Kültürünün İstihdam Üzerinde- ki Etkisi: Ostim’deki KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Güngör, Mehmet ve Bulut, Yunus (2008). Ki-Kare Testi Üzerine, Doğu Anadolu Bölgesi Araş- tırmaları, 7(1), s. 84-89.

 • İrmiş, Ayşe vd., (2010). Girişimcilik Kültürü ve Anadolu Girişimciliğinden Örnekler, Ekin Ya- yınevi, İstanbul.

 • İrmiş, Ayşe ve Özdemir, Lütfiye (2011). Girişimcilik ve Yenilik İlişkisi, Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(1), s. 137-161.

 • Jafarnejad, Ahmad ve diğerleri (2013). Analysis of Barriers to Entrepneurship in Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs), International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 2 (4), s. 207-216.

 • Karagöz, Melahat (2009). Girişimcilik Profili Araştırması: Isparta ili Örneği. Yayınlanmış Yük- sek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Karahan, Mehmet ve diğerleri (2014). KOBİ’lerin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması: Diyarbakır Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(19), s. 113-125.

 • Karasioğlu, Fehmi ve Duman, Haluk (2006). Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik Kültürü ve Risk Sermayesi Üzerine Bir İnceleme, 1. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bişkek, s. 148-159.

 • Kınay, Hasan Fehmi (2006). Girişimcilik, Kalkınma ve Rekabet İlişkisi: Kütahya’da KOBİ’lerin Girişimcilik Profili, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Kızılgöl, Ömür ve İşgüden, Burcu (2008). Bandırma’nın Girişimcilik Potansiyelinin Değerlen- dirilmesi, İşletme Fakültesi Dergisi, 9(2), s. 257-279.

 • Kituyi, Mukhisa (2014). A Survey on Women’s Entrepneurship and Innovation, United Nations Conference on Trade and Development, 1, s. 1-44.

 • Krasnigi, Enver ve Kume, Anisa (2013). Entrepneurship and Strategic Management in Emer- ging Economies: Kosovo’s Perspective, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 15(1), s. 267-279.

 • Kutanis, Özen Rana ve Hancı, Ayşegül (2004). Kadın Girişimcilerin Kişisel Özgürlük Algıla- maları, Salih Yıldız, Abdurrahman Altuntaş (Ed.), 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiri Kitabı, (457-464 ), Osmangazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fa- kültesi, Eskişehir.

 • Lenka, Smékalová ve diğerleri (2014). Perception of Small and Medium Entrepneurship in the Czech Republic, Journal of Competitiveness, 6 (4), s. 41-49.

 • Öktem, Mustafa Kemal ve diğerleri (2007). Türkiye’de Girişimciliğin Geliştirilmesinde KOS- GEB’İN Rolü ve Önemi: Uygulamalı Bir Çalışma, Sosyoekonomi Dergisi, 5(5), s. 4

 • Özdemir, Süleyman ve diğerleri (2006). İşsizlik Sorununun Çözümünde KOBİ’lerin Destek- lenmesi, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul.

 • Özdemir, Süleyman ve diğerleri (2007). Girişimciliğin ve KOBİ’lerin Ekonomik ve Sosyal Sis- tem İçindeki Yeri ve İşsizliği Önlemedeki Rolü, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2(1), s. 55-101.

 • Popescu, Nelu Eugan (2014). Entrepreneurship and SMEs Innovation in Romania, Procedia Economics and Finance, 16, s. 512-520.

 • Roberts, Edward B. ve diğerleri (2015). Entrepneurship and Innovation at MIT Continuing Glo- bal Growth and Impact, MIT Sloan School of Management, s. 5-34.

 • Sönmez, Asuman ve Toksoy, Andaç (2014). Türkiye’de Girişimcilik ve Türk Girişimci Profili Üzerine Bir Analiz, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), s. 41-58.

 • Şahin, Bedia Deniz (2012). KOBİ’lerin Üretim ve Pazarlama Sorunları Üzerine Bir Araştırma: Ostim Örneği, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Şen, Nafiye (2017). İnovasyon ve Girişimcilik: Kamuda İnovasyon ile İlgili Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Tokol, Tuncer, (1996). Pazarlama Araştırması, 8. Baskı, Uludağ Üniversitesi Yayınevi, Bursa.

 • Yazgan, Ege ve Yüce Zerey (2003). İşletme İstatistiği, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.

 • Yıldırım Fatih, (2018). The Mediator Role of Employee Empowerment on the Effect of Organi- zational Learning on Innovation, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (2), ss. 18-38.

 • Yıldırım, Fatih ve Kayapalı Yıldırım Seda (2016). Effects of Cynicism on Empowerment in Organizations, Journal of Human Sciences, 13 (3), ss. 5740-5750.

 • Yıldırım, Fatih, Naktiyok S. ve Kula M.E. (2016). Tükenmişlik Düzeyinin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi, Journal of Business Research-Turk, 8 (4), ss.15-33.

                                                                                                    
 • Article Statistics