PİYANO EĞİTİMİ BAŞARI TESTİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI,
PIANO EDUCATION ACHIEVEMENT TEST VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Author:

Number of pages : 438-454

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Piyano Eğitimi içerisinde Armoni ve Müzik Biçimleri konularının yer aldığı, öğrencilerin başarısını ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aleti geliştirmektir. İlk olarak müzik eğitimi bölümlerindeki ders içerikleri dikkate alınarak bir kazanım listesi hazırlanmış sonra bu kazanımlara uygun sorular seçilmiştir. Test son halini almadan önce uzman görüşleri alınmış, yirmi öğrenci ile pilot uygulama yapılmıştır. Piyano Eğitimi Başarı Testi son halini aldıktan sonra 50 Müzik eğitimi öğrencisine uygulanmış, test sonuçlarının güvenirlik kat sayısı (Cronbach alpha) 0,710 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar geliştirilen Piyano Eğitimi Başarı Testi ile geçerli ve güvenilir sonuçlara ulaşıldığını göstermektedir. Bazı soru maddeleri öğrencilerin başarı seviyelerine göre ayrıca tartışılmıştır. Sonuç olarak Piyano Eğitimi Başarı Testi, hem piyano eğitimi konularını hem de armoni ve müzik biçimleri konularını kapsayacak şekilde ve ders içeriklerine uygun olarak hazırlanması dolayısıyla müzik eğitimi öğretim elemanlarının öğrenciyi değerlendirme süreçlerinde kullanabilecekleri geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır.

Keywords

Abstract

The aim of this work is to develop a valid and reliable measuring instrument for measuring the success of students, in which the topics of Harmony and Music Forms are included in Piano Education. Firstly, a list of achievements was prepared taking into consideration the content of the lessons in the music education departments, and then the questions appropriate for these achievements were selected. Prior to taking the final test, expert opinions were obtained and piloted with twenty students. The Piano Education Achievement Test has been applied to 50 music education students since the last test, and the reliability coefficient of the test results (Cronbach alpha) was found to be 0,710. These results show that validated and reliable results are achieved with the developed Piano Training Achievement Test. Some questionnaires have also been discussed according to their success level. As a result, the Piano Education Achievement Test is a valid and reliable measurement tool that music education instructors can use in their learner assessment process, as it covers both piano education topics as well as harmony and musical forms and in accordance with course content.

Keywords