GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ ÖZ YETERLİKLERİ

Author :  

Year-Number: 2018-74
Language : null
Konu : Görsel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 102-123
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, üçüncü ve dördüncü sınıflarda öğrenim görmekte olan Görsel Sanatlar öğretmen adaylarının GS-TPİB öz-yeterlik düzeylerinin demografik özelliklere bağlı olarak çok yönlü incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma, 2017-2018 güz döneminde tabakalı örnekleme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda Türkiye’nin yedi farklı coğrafi bölgesi dikkate alınarak 14 farklı üniversiteden toplam 711 öğretmen adayından veriler toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak “GS-TPİB Öz-Yeterlik Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi yapılırken parametrik testlerden bağımsız örneklemler için t- testinden, ANOVA ve Scheffe testlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarında, öğretmen adaylarının GS-TPİB öz-yeterliklerinin orta düzeyde ve olumlu yönde olduğu, cinsiyet açısından teknoloji bilgisi (TB) boyutunda erkek öğretmen adaylarının lehine, pedagojik bilgisi (PB), içerik bilgisi (İB), teknolojik pedagojik bilgisi (TPB) ve pedagojik içerik bilgisi (PİB) boyutlarında ise kadın öğretmen adaylarının lehine anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Sınıf düzeyi açısından genel ölçek ve yedi alt boyuta ait öz yeterlik düzeylerinde 4. sınıfların lehine anlamlı farklılık olduğu, belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının bilgisayara sahip olma durumunun teknolojinin içerdiği tüm alt faktörlere yönelik öz yeterliklerini etkilediği görülmüştür. Atölye türüne göre incelendiğinde ise; TB, PB, TİB, PİB, TPİB boyutu ve genel ölçek açısından anlamlı bir fark olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study is to examine the Visual Arts-TPACK self-efficacy levels of Visual Arts teacher candidates who are studying in the third and fourth grades depending on their demographic characteristics. For this aim, descriptive model has been used in this study. The research was carried out by stratified sampling in the fall semester of 2017-2018. In this direction, taking into account Turkey's seven geographical regions, data were collected from 711 teacher candidates studying at 14 different universities. “VA-TPACK Self-Efficacy Scale" and "Personal Information Form" were used as data gathering tools. Parametric tests such as t-test for independent samples, ANOVA and Scheffe were used while the obtained data were analyzed. According to the results, it has been seen that VA-TPACK self-efficacy of visual arts teacher candidates are moderately and positively oriented. And also there is a significant difference in favour of male teacher candidates in technology knowledge (TK) dimension in terms of gender, but there are significant differences in favour of female teacher candidates in dimensions of pedagogical knowledge (PK), content knowledge (CK), technological pedagogical knowledge (TPK) and pedagogical content knowledge (CK). It has been determined that there is a significant difference in favour of fourth grade students in the self-efficacy levels of the general scale and the seven sub-dimensions in terms of the grade level. It has been seen that having computers affects the self-efficacy of the teacher candidates in terms of all sub-dimensions containing technology. When it is examined according to the workshop type; there is a significant difference in terms of TK, PK, TCK, PCK, TPACK dimensions and in terms of general scale.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics