EMPATİ EĞİLİMİ İLE İLETİŞİM KURMA BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ,
RELATIONSHIP BETWEEN EMPATHY TENDENCY AND COMMUNICATIONS SKILLS

Author:

Number of pages : 88-101

Abstract

İletişim kurma becerisi ve empatik eğilime sahip olma çalışma hayatına atılacak tüm öğrenciler açısından gelecekteki iş hayatlarının şekillenmesinde büyük önem taşımaktadır. Etkili iletişim kişilerin karşı karşıya kalacağı sorunların çözümüne yardımcı olurken, etkili iletişim kurmak için bireylerin empati kurma eğilimine sahip olmaları gerekmektedir. Yapılan bu araştırma ile iletişim kurma becerisi ve empati eğilimi arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu Silifke’de eğitim görmekte olan 140 işletme bilgi yönetimi öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında veri toplanmasında Korkut (1996) tarafından geliştirilen İletişim Becerileri Envanteri ve Dökmen (1988) tarafından geliştirilen Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ) kullanılmıştır. Elde edilen veriler, student t testi, ANOVA ve Pearson Korelâsyon analizi IBM SPSS 24 Demo versiyonu kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin empatik eğilimlerinin ve iletişim kurma becerilerinin bazı demografik faktörlere göre farklılaşmadığı, empatik eğilimleri ve iletişim kurma becerileri arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu ve empatik eğilimin iletişim kurma becerisini pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Having the ability to establish communication and empathic tendency is cru-cial in shaping future business life in terms of all students who will be attend-ing to business. Effective communication needs to have the tendency of indi-viduals to empathize in order to communicate effectively, while helping to solve the problems that people face. This study aims to investigate the rela-tionship between the communication skills and empathy tendency. The sam-ple group in the study consists of 140 business information management un-dergraduate students in Silifke. In the scope of this study, Empathic Tenden-cy Scale (ETS) developed by Dökmen (1988) and Communication Skills In-ventory devoloped by Korkut (1996) have been selected as the data gathering method. Statistical methods used in this research can be summarized as Stu-dent t test one way ANOVA, Pearson Correlation test which were performed by using IBM SPSS 24 Demo Version. According to research findings, there is a positive and statistically significant relationship between students' empath-ic tendencies and communication skills. Moreover, research findings indicate that there is no differentiation in emphatic tendency and communication skills of students according to their demographic features. In addition, there is a sta-tistically significant and positive relationship between empathic tendencies and communication skills. Finally, it is observed that empathic tendency has a positive effect on communication skills.

Keywords