İÇ MEKAN (İNDOOR) ve DIŞ MEKAN (OUTDOOR) REKLAM ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİLERİN VE MALZEMELERİN TANIMLANMASI (OPTİMİZASYONU) Engin Uğur
DEFINITION OF TECHNOLOGIES AND MATERIALS USED IN THE PRODUCTION OF INTERIOR (INDOOR) AND OUTDOOR ADVERTISEMENT PRODUCTS (OPTIMIZATION)

Author : Engin UĞUR
Number of pages : 128-151

Abstract

Günümüzde özellikle endüstriyel ürünlerin üretimi büyük oranda multidisiplin faaliyet süreçleri ile gerçekleşmektedir. Birçok ürün, farklı teknolojiler ve malzemeler kullanarak ve farklı yetkinliklerin eş güdümlü çalışması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı bir meslek grubunun üretim yapısında yer alan temel teknolojilerin, malzemelerin ve üretim süreçlerinin tanımlanması teknik ifade ile optimizasyonu üç açıdan önem taşımaktadır. Birincisi, o meslek dalının işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili kapsamının bilinmesine yardımcı olur, ikincisi, sektörlerin ulusal meslek standartlarının oluşturulmasında hangi yetkinliklere gerek olacağının bilinmesini sağlar, üçüncüsü, orta veya üniversite düzeyinde eğitim müfredatlarının hazırlanmasında rehberlik imkanı sunar. Reklam ürünleri üretimi, özellikle 1990 yıllarının ikinci yarısından itibaren teknoloji, malzeme ve kapasite olarak büyük bir ivme kazanmıştır. Son yıllarda da baş döndürücü bir hızla büyüyen sektörün eğitimli işgücü ihtiyacı, çalışanların statüleri ve işçi sağlığı ve güvenliği konularında eksiklikler ortaya çıkmıştır. Meslek odaları, eğitim kurumları ve devletin ilgili birimlerinin, reklam ürünleri üretimi işkolunu tüm yönleri ile tanımlayan çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Reklam ürünleri üreten işletmelerin orta ve küçük çaplı olmaları dikkatlerden kaçmasına neden olmaktadır. Makalede iç mekan ve dış mekan reklam ürünleri üreten işletmelerin üretimde kullandıkları teknolojiler, malzemeler ve üretim süreçleri ortaya konularak bu meslek dalının sınırları çizilmeye çalışılmıştır.

Keywords

İç mekan reklam, dış mekan reklam, reklam üretim süreçleri, reklam ürünleri üretim teknolojileri, reklam ürün malzemeleri

Read: 1,157

Download: 331