İÇ MEKAN (İNDOOR) ve DIŞ MEKAN (OUTDOOR) REKLAM ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİLERİN VE MALZEMELERİN TANIMLANMASI (OPTİMİZASYONU) Engin Uğur

Author:

Year-Number: 2018-70
Number of pages: 128-151
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde özellikle endüstriyel ürünlerin üretimi büyük oranda multidisiplin faaliyet süreçleri ile gerçekleşmektedir. Birçok ürün, farklı teknolojiler ve malzemeler kullanarak ve farklı yetkinliklerin eş güdümlü çalışması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı bir meslek grubunun üretim yapısında yer alan temel teknolojilerin, malzemelerin ve üretim süreçlerinin tanımlanması teknik ifade ile optimizasyonu üç açıdan önem taşımaktadır. Birincisi, o meslek dalının işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili kapsamının bilinmesine yardımcı olur, ikincisi, sektörlerin ulusal meslek standartlarının oluşturulmasında hangi yetkinliklere gerek olacağının bilinmesini sağlar, üçüncüsü, orta veya üniversite düzeyinde eğitim müfredatlarının hazırlanmasında rehberlik imkanı sunar. Reklam ürünleri üretimi, özellikle 1990 yıllarının ikinci yarısından itibaren teknoloji, malzeme ve kapasite olarak büyük bir ivme kazanmıştır. Son yıllarda da baş döndürücü bir hızla büyüyen sektörün eğitimli işgücü ihtiyacı, çalışanların statüleri ve işçi sağlığı ve güvenliği konularında eksiklikler ortaya çıkmıştır. Meslek odaları, eğitim kurumları ve devletin ilgili birimlerinin, reklam ürünleri üretimi işkolunu tüm yönleri ile tanımlayan çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Reklam ürünleri üreten işletmelerin orta ve küçük çaplı olmaları dikkatlerden kaçmasına neden olmaktadır. Makalede iç mekan ve dış mekan reklam ürünleri üreten işletmelerin üretimde kullandıkları teknolojiler, malzemeler ve üretim süreçleri ortaya konularak bu meslek dalının sınırları çizilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Today, especially the production of industrial products is largely realized with multidisciplinary activity processes. Many products arise as a result of using different technologies and materials and co-ordinated work of different competencies. Therefore, the definition, technical expression and optimization of the basic technologies, materials and production processes involved in the production of a profession group are important from three perspectives. The first helps to understand the occupational health and safety implications of the profession and the second provides the ability to know what competences are needed to create the national occupational standards of the sectors and provides guidance in the preparation of tertiary, middle or university level curricula. The production of advertising products has gained momentum in technology, materials and capacity especially since the second half of 1990. In recent years, there has been a shortage in the sector's need for educated workforce, employees' statutes and health and safety, which have grown at a dizzying pace. The professional chambers, educational institutions and relevant departments of the state are required to carry out studies that define all aspects of the advertising product production line. Businesses that produce advertising products have to be medium and small to avoid attention. Companies have been trying to limit the boundaries of this profession by putting the technologies, materials and production processes used by the enterprises producing indoor and outdoor advertisement products on the market.

Keywords