PİYANO EĞİTİMİNDE DUO - DÜET ÇALIŞMALARININ YERİ VE ÖNEMİ

Author:

Number of pages: 610-617
Year-Number: 2018-68

Abstract

Duo - Düet çalışmaları gerek başlangıç piyano eğitiminde gerekse yetişkin piyano eğitiminde önemli bir rol oynamaktadır. Çoğu piyano öğrencisi dikkatini ve zamanını solo piyano performansına ve çalışmalarına odaklar. Ancak piyano eğitiminde birlikte çalmanın da önemli bir yeri bulunmaktadır ve piyano duo - düetlerinin piyano eğitiminde birlikte çalma tecrübelerine başlamanın en tercih edilen yolu olduğu bilinmektedir. Bu bilgiler ışığında bu araştırma ile duo - düet çalışmalarının piyano eğitiminin çeşitli temellerine olan katkılarının ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırmada piyano eğitimi literatüründeki Duo – Düet çalışmaları incelenmiş, araştırmanın yöntemi betimsel tarama yöntemi olarak seçilmiştir. Araştırmanın sonucunda ise piyano eğitimi alan öğrencilerin tempo, deşifre, motivasyon, müzikalite, pedal kullanma, literatür tanıma, konsantrasyon, performans kaygısı gibi konularda yaşadığı problemlerin, duo - düet çalışmaları ile en aza indirilebileceği ve hatta giderilebileceği görülmüştür.

Keywords

Abstract

Duo-Duet practices play an important role both in beginner and adult piano instruction. Most piano students mainly focus on solo piano performances. However, collaboration also has a significant role in piano instruction. Besides, it is known that duo-duets are the most frequently preferred way to begin the experience of playing together in piano education. In light of this information, the aim of this research is to find out the contribution of duo-duet practices to the foundations of piano instruction. In the study, Duo-Duet practices in piano instruction literature are analyzed and the method is adopted to be descriptive survey model. At the end of the research, it has been figured that with duo-duet practices, student issues; such as tempo, transcription, motivation, musicality, soft pedal use, literature recognition, concentration and performance concerns can be minimalized; or even be overcome.

Keywords