KİLİS İLİ’NDE HEYELAN RİSKİ YÜKSEK ALANLARIN ÇOK KRİTERLİ ANALİZ METODU İLE BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-53
Number of pages: 54-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye gibi kısa mesafelerde mekânsal açıdan çeşitlilik gösteren ülkelerde yanlış ve bilinçsiz arazi kullanım uygulamaları can ve mal kaybına neden olan afetlerin sayısını ve etki alanını artırmaktadır. Bu afetlerden birisi de heyelandır. Herhangi bir alanda heyelan duyarlılık sınıflarını belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu çerçevede çalışmamızda CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ve uzaktan algılama metodolojileri kullanılarak Kilis İline ait altlık haritalar üretilmiştir. Söz konusu altlık haritalar, heyelan olayında etkili olan parametreler göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Araştırma sonuçları Kilis İli’nin % 14’lük bir kısmında özellikle batısı ve kuzeybatısında heyelan riskinin çok yüksek ve yüksek olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede yerel yöneticilerin arazi kullanım (yerleşim, tarım vb.) planlaması yaparken heyelan riskinin çok yüksek ve yüksek olduğu bu sahaları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde yaşanacak heyelanlar, can ve mal kaybına sebep olabilecektir. Bunlar yanında interdisipliner bir perspektife sahip “Kilis İli Doğal Afet Planlama Merkezi” kurulması olumlu bir adım olacaktır.

Keywords

Abstract

In countries that show spatial variety over short distances such as Turkey, wrong-unconscious land use practices increase the number and impact area of disasters which cause life and property losses. Landslide is one of these disasters. In this study, we produced base maps for the Province of Kilis using GIS and remote sensing methodologies. Base maps in question were created taking parameters effective in the event of landslide into account. The research results showed that 14% of the Province of Kilis, in the west and northwestern of it in particular, had very high-high landslide risk. In this context, local administrators should consider, during land use planning, these sites where the landslide risk is high-very high. Otherwise, possible landslides may cause losses of life and property. In addition, the foundation of “the Natural Disaster Planning Center of the Province of Kilis” would be a positive step.

Keywords