TEDARİKÇİ FİRMA SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİNİN KULLANILMASI: MADENİ YAĞ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA,
USE OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS IN THE SELECTION OF SUPPLIER COMPANY: AN APPLICATION IN THE MINERAL OIL SECTOR

Author:

Number of pages : 580-591

Abstract

İşletmeler arasında; üretilecek ürünün kalitesi, iletişimin gücü, nakit akışının önemi, teknolojinin gelişmesi çerçevesinde, rekabet çok yoğun yaşanmaktadır. Yoğun rekabet ortamında işletmelerin faaliyetlerinin sürdürebilmek adına, birlikte çalışacakları tedarikçi firmaların seçimi de işletmeler için hayli önem arz etmektedir. Bu noktada Analitik Hiyerarşi Prosesi, karar verici konumunda olan işletmelere hem onların önceliklerini dikkate alarak, hem de kriterleri ve alternatifleri karşılaştırarak çözüm önerisi sunan, çok kriterli karar verme tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, rekabet ortamında faaliyetlerine devam eden bir işletmenin tedarikçi firma seçiminin Analitik Hiyerarşi Prosesi ile analiz edilip, çözümlenmesidir. Bu doğrultuda çalışmada öncelikle tedarikçi seçimi, çok kriterli karar verme ve Analitik Hiyerarşi Prosesi ile ilgili literatür bilgisi verilmiş, Analitik Hiyerarşi Prosesinin uygulama aşamalarına değinilmiştir. Uygulamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda kayıtlı Madeni Yağ Lisansı’na sahip, madeni yağ sektöründe faaliyet gösteren bir firmada, Analitik Hiyerarşi Prosesi kullanılarak tedarikçi firma seçim kararı gerçekleştirilmiştir.

Keywords

Abstract

Among the enterprises; Competition is very intense in the development of technology. The choice of supplier firms to work with is very important for enterprises in order to sustain the activities of enterprises in a highly competitive environment. At this point, the Analytical Hierarchy Process (AHP) emerges as a multi-criteria decision-making technique that offers solutions to decision-makers both by taking into account their priorities and by comparing criteria and alternatives. In this context, the main purpose of working is to analyze the selection of the supplier company by the AHP of an operator who continues to operate in a competitive environment. In this line of work, literature information about supplier selection, multi-criteria decision making and AHP is given and the application phases of AHP are mentioned. In practice, in a company operating in the mineral oil sector with the Mineral Oil License registered in the Energy Market Regulatory Authority, the selection decision of the supplier company has been decided with AHP.

Keywords